Bài tập Toán 8 – Bài 2: Đa Thức – Sách Kết nối tri thức

Bài tập Toán 8 – Bài 2: Đa Thức – Sách Kết nối tri thức

Bài tập SGK

Bài 2: ĐA THỨC

1.8. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức?

$-{{x}^{2}}+3x+1;\frac{x}{\sqrt{5}};x-\frac{\sqrt{5}}{x};2024;3{{x}^{2}}{{y}^{2}}-5x3y+2,4;\frac{1}{{{x}^{2}}+x+1}$

1.9. Xác định hệ số và bậc của từng hạng tử trong đa thức sau:
a) ${{x}^{2}}y-3xy+5{{x}^{2}}{{y}^{2}}+0,5x-4$;
b) $x\sqrt{2}-2x{{y}^{3}}+{{y}^{3}}-7{{x}^{3}}y$.

1.10. Thu gọn đa thức:
a) $5{{x}^{4}}-2{{x}^{3}}y+20x{{y}^{3}}+6{{x}^{3}}y-3{{x}^{2}}{{y}^{2}}+x{{y}^{3}}-{{y}^{4}}$;
b) $0,6{{x}^{3}}+{{x}^{2}}z-2,7x{{y}^{2}}+0,4{{x}^{3}}+1,7x{{y}^{2}}$.

1.11. Thu gọn (nếu cần) và tìm bậc của mỗi đa thức sau:
a) ${{x}^{4}}-3{{x}^{2}}{{y}^{2}}+3x{{y}^{2}}-{{x}^{4}}+1$
b) $5{{x}^{2}}y+8xy-2{{x}^{2}}-5{{x}^{2}}y+{{x}^{2}}$.

1.12. Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức:

$M=\frac{1}{3}{{x}^{2}}y+x{{y}^{2}}-xy+\frac{1}{2}x{{y}^{2}}-5xy-\frac{1}{3}{{x}^{2}}y$ tại $x=0,5\text{ }\!\!~\!\!\text{ v }\!\!\grave{\mathrm{a}}\!\!\text{  }\!\!~\!\!\text{ }y=1$

1.13. Cho đa thức $P=8{{x}^{2}}{{y}^{2}}z-2xyz+5{{y}^{2}}z-5{{x}^{2}}{{y}^{2}}z+{{x}^{2}}{{y}^{2}}-3{{x}^{2}}{{y}^{2}}z$.
a) Thu gọn và tìm bậc của đa thức $P$;
b) Tính giá trị của đa thức $P$ tại $x=-4;y=2$ và $z=1$.

Bài tập SBT

đang cập nhật

Bài tập tham khảo thêm

Read:   Bài tập Toán 8 – Luyện tập chung chương I: Đa thức– Sách Kết nối tri thức
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *