Bài toán viết dưới dạng tổng các bình phương – HSG9

DẠNG VIẾT DƯỚI DẠNG TỔNG CÁC BÌNH PHƯƠNG

(…)2 + (…)2  hoặc a(…)2 + b(…)2  với a, b >0

Có thể mở rộng ra tổng của 3, 4, … bình phương

 Dạng 1: Đa thức dạng $a{{x}^{2}}+bx+c{{y}^{2}}+dy+e$

Cách giải: Đưa về dạng ${{\left( mx+n \right)}^{2}}+{{\left( m’y+n’ \right)}^{2}}$

Bài 1.1: Giải các phương trình sau:

a) ${{x}^{2}}-4x+{{y}^{2}}-6y+13=0$

b) $2{{x}^{2}}-4x+9{{y}^{2}}+12y+6=0$

c) $4{{x}^{2}}+12x+{{y}^{2}}-8y+25=0$

d) $2{{x}^{2}}+12x+3{{y}^{2}}-6y+21=0$

Bài 1.2. Tìm giá trị nhỏ nhất của các đa thức sau:

a) ${{x}^{2}}-8x+{{y}^{2}}+6y+26$

b) $2{{x}^{2}}+8x+{{y}^{2}}-6y+18$

Bài 1.3. Tìm giá trị lớn nhất của các đa thức sau:

a) $-2{{x}^{2}}-8x-{{y}^{2}}+2y-7$

b) $-{{x}^{2}}-6x-2{{y}^{2}}-16y-42$

Dạng 2: Đa thức dạng $a{{x}^{2}}+bx+c{{y}^{2}}+dy+e$

Cách giải:

Đưa về dạng ${{\left( mx+ny+k \right)}^{2}}+{{\left( m’x+n’ \right)}^{2}}$ hoặc ${{\left( mx+ny+k \right)}^{2}}+{{\left( m’y+n’ \right)}^{2}}$

Bài 2.1: Giải các phương trình sau:

a) $5{{x}^{2}}+2xy-10x+{{y}^{2}}=6y-10$

b) $5{{x}^{2}}+4xy+{{y}^{2}}-2y+5=0$

c) $4{{x}^{2}}+10x+4{{y}^{2}}+4y+13=4xy$

d) $4{{x}^{2}}+2xy-2x+{{y}^{2}}+4y=-7$

e) ${{x}^{2}}+2xy+6x+5{{y}^{2}}+2y+10=0$

f) $4{{x}^{2}}+4xy+3{{y}^{2}}+10y+19=4x$

Bài 2.2. Tìm GTLN của các biểu thức sau:

a) ${{x}^{2}}+2xy-2x+2{{y}^{2}}-8y+6$

b) ${{x}^{2}}+4xy-2x+6{{y}^{2}}-8y+2$

Bài 2.3. Tìm GTNN của các đa thức sau:

a) $-{{x}^{2}}-4xy+6x-5{{y}^{2}}+14y-7$

b) $-{{x}^{2}}-2xy-4x-10{{y}^{2}}+2y-2029$

Read:   Tổng hợp đề thi THT khối tiểu học Tỉnh Bắc Giang
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *