Bội chung nhỏ nhất – Lập trình tìm BCNN trong Python và Scratch

Bội chung nhỏ nhất – Lập trình tìm BCNN trong Python và Scratch

Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là gì?

Bội chung nhỏ nhất (least common multiple – LCM) của hai hoặc nhiều số (tự nhiên) là số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho tất cả các số đó.

Phương pháp tìm BCNN

Để tìm bội chung nhỏ nhất của hai số, ta có thể sử dụng một số phương pháp như:

 • Phương pháp tương đương: Phân tích hai số thành các thừa số nguyên tố và lấy các thừa số nguyên tố chung với mũ lớn nhất.
 • Sử dụng ước chung lớn nhất: Tính bội chung nhỏ nhất bằng công thức LCM(a, b) = |a * b| / GCD(a, b), trong đó GCD(a, b) là ước chung lớn nhất của hai số a và b.

Để tìm bội chung nhỏ nhất của nhiều số, ta có thể áp dụng phương pháp tương tự. Ta tính bội chung nhỏ nhất của từng cặp số trong dãy và tiếp tục tính bội chung nhỏ nhất của kết quả với số tiếp theo cho đến khi duyệt qua tất cả các số.

Dưới đây là một ví dụ về cách lập trình tính bội chung nhỏ nhất của hai hoặc nhiều số trong Python:

Read:   Dãy số 1, 2, 4, 7, 11, 16 – Lập trình trong Scratch và Python

Tìm BCNN của 2 số trong Python:

def gcd(a, b):
  while b != 0:
    a, b = b, a % b
  return a

def lcm(a, b):
  return abs(a * b) // gcd(a, b)

def lcm_of_multiple(numbers):
  result = numbers[0] 


  for i in range(1, len(numbers)):
    result = lcm(result, numbers[i] 


)
  return result

# Tính bội chung nhỏ nhất của hai số
num1 = int(input("Nhập số thứ nhất: "))
num2 = int(input("Nhập số thứ hai: "))
result = lcm(num1, num2)
print("Bội chung nhỏ nhất của", num1, "và", num2, "là:", result)

Tìm BCNN của nhiều số trong Python:def gcd(a, b):
  while b != 0:
    a, b = b, a % b
  return a

def lcm(a, b):
  return abs(a * b) // gcd(a, b)

def lcm_of_multiple(numbers):
  result = numbers[0] 


  for i in range(1, len(numbers)):
    result = lcm(result, numbers[i] )
  return result

# Tính bội chung nhỏ nhất của nhiều số
num_list = [] 


n = int(input("Nhập số lượng số: "))
for i in range(n):
  num = int(input("Nhập số thứ " + str(i+1) + ": "))
  num_list.append(num)
result = lcm_of_multiple(num_list)
print("Bội chung nhỏ nhất của các số là:", result)

Trong chương trình trên, chúng ta định nghĩa các hàm gcd, lcmlcm_of_multiple. Hàm gcd tính ước chung lớn nhất của hai số bằng thuật toán Euclid tương tự như trước đó. Hàm lcm tính bội chung nhỏ nhất của hai số bằng công thức LCM(a, b) = |a * b| / GCD(a, b). Hàm lcm_of_multiple tính bội chung nhỏ nhất của nhiều số bằng cách tính lần lượt bội chung nhỏ nhất của từng cặp số trong dãy.

Chương trình yêu cầu người dùng nhập vào hai số hoặc số lượng số và các số tương ứng. Sau đó, chương trình sử dụng các hàm lcm hoặc lcm_of_multiple để tính bội chung nhỏ nhất. Cuối cùng, chương trình in ra kết quả.

Read:   Lập trình vẽ và tô màu tam giác đều trong Scratch và python

Tìm BCNN của 2 số trong Scratch

Để tính bội chung nhỏ nhất (least common multiple – LCM) của hai số trong Scratch, ta có thể sử dụng phương pháp tương đương hoặc sử dụng ước chung lớn nhất (GCD). Dưới đây là một ví dụ về cách lập trình tính LCM trong Scratch sử dụng phương pháp tương đương:

 1. Mở trình soạn thảo Scratch và tạo một dự án mới.
 2. Tạo hai biến “number1” và “number2” để lưu trữ hai số cần tính LCM.
 3. Tạo một biến “lcm” để lưu trữ kết quả LCM.
 4. Tạo một khối “when green flag clicked” để bắt đầu chương trình.
 5. Trong khối này, sử dụng một khối “ask and wait” để yêu cầu người dùng nhập số thứ nhất và số thứ hai. Khi người dùng nhập xong, đặt giá trị của biến “number1” và “number2” tương ứng với hai số nhập vào.
 6. Tạo một khối “set lcm to number1” để đặt giá trị ban đầu của biến “lcm” là số thứ nhất.
 7. Tạo một khối “repeat until” để thực hiện thuật toán tính LCM.
 8. Trong khối “repeat until”, sử dụng một khối “if-else” để kiểm tra xem giá trị của “lcm” có chia hết cho cả hai số không.
  • Nếu chia hết, sử dụng một khối “stop all” để dừng vòng lặp.
  • Nếu không chia hết, tăng giá trị của “lcm” lên một đơn vị.
 9. Sau khi kết thúc khối “repeat until”, giá trị của “lcm” chính là kết quả bội chung nhỏ nhất của hai số ban đầu.
 10. Sử dụng khối “say” để in ra màn hình giá trị của “lcm”.
 11. Kết thúc chương trình.
Read:   Đề tài KHKT: Khử mùi hôi phân gà

Lưu ý rằng trong Scratch, việc tính LCM có thể mất nhiều thời gian và tài nguyên tính toán hơn so với Python hoặc các ngôn ngữ lập trình khác. Do đó, việc tính LCM cho các số lớn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chương trình

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *