Cách lấy mã hình vẽ từ phần mềm Geogebra để chèn vào file tex

Nếu bạn có 1 hình vẽ bằng phần mềm Geogebra thì nó có thể chuyển thành mã lệnh và đưa vào file TEX. Mã lệnh này có thể tùy chỉnh về đường nét, màu sắc, ký hiệu và tên gọi. Tuy nhiên, tọa độ của các điểm thường lẽ, không thay đổi được. Do đó, cách làm này không được cộng đồng sử dụng LATEX ở Việt Nam khuyến khích. Khi tham gia các dự án để biên soạn tài liệu chung, các bạn thường được yêu cầu phải vẽ hình trên gói TikZ (xem §3 của chương này).

Trong các phiên bản đã có của Geogebra, phiên bản 5.0 thực hiện công việc chuyển mã dễ và chính xác. Do đó, mục này được thực thiện trên phiên bản 5.0.

Địa chỉ download phần mềm : http://download.geogebra.org/package/win

2.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Dùng phần mềm Geogebra mở file cần chuyển mã, sử dụng chuột phải xác định khu vực cần chuyển mã trong hình.

Bước 2: Trên phần mềm Geogebra, chọn File -> Export -> Graphics View as PGF/TIKZ ….

Bước 3: Sau khi Geogebra load cửa sổ Export, chọn Generate PGF/TikZ Code và Copy to clipboard.

Bước 4: Mở file TEX, dán mã nguồn trong bộ nhớ tạm vào (phím tắt là Ctrl+V), xóa các dòng từ \documentclass{} đến \begin{document}, kéo xuống cuối đoạn code và xóa tiếp dùng \end{document}.

Nếu phần khai báo chưa dùng gói TikZ thì các bạn phải thêm lệnh

\usepackage{pgf,tikz,pgfplots} vào phần khai báo.

Để thay đổi hiển thị, tùy chọn đường nét, ký hiệu và tên gọi trong mã nguồn.

Ví dụ mã nguồn của hình như sau:

\d efin e c ol o r { ffqqqq } { rgb } { 1 . , 0 . , 0 . }
\d efin e c ol o r {uuuuuu } { rgb}{0.26666666666666666 ,
0.26666666666666666,0.26666666666666666}
\d efin e c ol o r { zzttqq } { rgb } { 0 . 6 , 0 . 2 , 0 . }
\d efin e c ol o r { qqqqff } { rgb } { 0 . , 0 . , 1 . }
\begin{ tik zpi ctu r e } [ lin e cap=round , lin e j oin=round ,
>=t riangl e 45 ,x=0.5cm, y=0.5cm, s cale =0.65]
\ c l i p (¡15.712173686511797,¡2.555762851043651)
rectangle (11.332355848236457 ,21.00302732144814);
\ f i l l [ lin e width=1.2pt , c ol o r=zzttqq , f i l l =zzttqq ,
f i l l opacity =0.10000000149011612]
( ¡7.35842 ,0.) ¡¡ ( 3 . 5 6 , 0 . ) ¡¡
(9.01921 ,9.45562908918809) ¡¡ (3.56 ,18.911258178376183)
¡¡ ( ¡7.35842 ,18.911258178376187) ¡¡
( ¡12.81763 ,9.4556290891881) ¡¡ cy cl e ;
\ f i l l [ lin e width =2. pt , c ol o r=ffqqqq , f i l l =ffqqqq ,
f i l l opacity =0.10000000149011612]
( ¡7.35842 ,0.) ¡¡ (3.56 ,9.455629089188092) ¡¡
( ¡10.088025 ,14.183443633782144) ¡¡ cy cl e ;
\draw [ lin e width=1.2pt , c ol o r=zzttqq ] ( ¡7 ,0.) ¡ ¡ ( 3 . 5 6 , 0 . ) ;
\draw [ lin e width=1.2pt , c ol o r=zzttqq ]
(3.56 ,0.) ¡ ¡ (9.01921 ,9.45562908918809);
\draw [ lin e width=1.2pt , c ol o r=zzttqq ]
(9.01921 ,9.45562908918809) ¡ ¡ (3.56 ,18.91125817);
\draw [ lin e width=1.2pt , c ol o r=zzttqq ]
(3.56 ,18.911258178376183) ¡ ¡ ( ¡7.35842 ,18.911);
\draw [ lin e width=1.2pt , c ol o r=zzttqq ]
(¡7.35842,18.911258178376187)¡¡ ( ¡12.81763 ,9.455);
\draw [ lin e width=1.2pt , c ol o r=zzttqq ]
(¡12.81763,9.4556290891881)¡¡ ( ¡7.35842 ,0.);
\draw [ lin e width=1.2 pt ]
( ¡1.89921 ,9.455629089188092) c i r c l e (10.91842cm ) ;
\draw [ lin e width=1.2 pt ] (3.56 ,0.) ¡ ¡ (3.56 ,18.911258);
\draw [ lin e width =2. pt , c ol o r=ffqqqq ]
( ¡7.35842 ,0.) ¡ ¡ (3.56 ,9.455629089188092);
\draw [ lin e width =2. pt , c ol o r=ffqqqq ]
(3.56 ,9.455629089188092) ¡ ¡( ¡10.088025 ,14);
\draw [ lin e width =2. pt , c ol o r=ffqqqq ]
(¡10.088025,14.1834436)¡ ¡ ( ¡7.35842 ,0.);
\begin { s c r i p t s i z e }
\draw [ f i l l =qqqqff ] ( ¡7.35842 ,0.) c i r c l e (2.0 pt ) ;
\draw[ c ol o r=qqqqff ] ( ¡9.3416845 , ¡0.54244787) node {$A$ } ;
\draw [ f i l l =qqqqff ] ( 3 . 5 6 , 0 . ) c i r c l e (2.0 pt ) ;
\draw[ c ol o r=qqqqff ] (5.08206 , ¡1.3838332378712) node {$B$ } ;
\draw [ f i l l =uuuuuu] (9.01921 ,9.4556290) c i r c l e (2.0 pt ) ;
\draw[ c ol o r=uuuuuu] (9.46928825 ,10.45566) node {$C$ } ;
\draw [ f i l l =uuuuuu] (3.56 ,18.911258178376) c i r c l e (2.0 pt ) ;
\draw[ c ol o r=uuuuuu] (4.000283396 ,19.8911) node {$D$ } ;
\draw [ f i l l =uuuuuu] ( ¡7.35842 ,18.91125) c i r c l e (2.0 pt ) ;
\draw[ c ol o r=uuuuuu] ( ¡8.98109078 ,20.432087) node {$E$ } ;
\draw [ f i l l =uuuuuu] ( ¡12.817 ,9.455629) c i r c l e (2.0 pt ) ;
\draw[ c ol o r=uuuuuu] ( ¡14.87078832 ,10.03496) node {$F$ } ;
\draw [ f i l l =uuuuuu] ( ¡1.89921 ,9.455629) c i r c l e (2.0 pt ) ;
\draw[ c ol o r=uuuuuu] ( ¡2.9110963733 ,7.751204) node {$O$ } ;
\draw[ c ol o r=black ] ( ¡7.238221098 ,18.08822) node {$ c $ } ;
\draw [ f i l l =uuuuuu] (3.56 ,9.455629089188) c i r c l e (2.0 pt ) ;
\draw[ c ol o r=uuuuuu] (4.00028339 ,10.455660) node {$K$ } ;
\draw [ f i l l =uuuuuu] ( ¡10.088025 ,14.183) c i r c l e (2.0 pt ) ;
\draw[ c ol o r=uuuuuu] ( ¡8.68059 ,14.722686573) node {$M$ } ;
\end{ s c r i p t s i z e }
\end{ tik zpi ctu r e }

Bạn hãy thực hiện bài tập sau để thử nghiệm những gì vừa học được:

Read:   Ngân hàng đề thi Học kì I môn toán 9 - Năm học 2019-2020 các huyện trong Tỉnh Lâm Đồng

Vẽ đường tròn Ơ-le trên phần mềm geogebra, xuất code TikZ/PGF và chèn vào file TEX.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *