Cách nhập xuất dữ liệu từ file trong Python và C++

Các bạn học sinh khi đi thi HSG Tin Python hoặc C++ thì bao giờ cũng được yêu cầu nhập và xuất dữ liệu qua file vì vậy khi làm bài các bạn nên luyện thói quen này nhé.

Vai trò của nhập xuất dữ liệu từ file

Nhập và xuất dữ liệu từ file là một phần quan trọng của nhiều ứng dụng và chương trình. Dưới đây là một số vai trò quan trọng của nhập và xuất dữ liệu từ file:

 1. Lưu trữ dữ liệu lâu dài: File cho phép bạn lưu trữ dữ liệu một cách lâu dài, giúp bạn duy trì thông tin sau khi chương trình đã kết thúc. Điều này hữu ích khi bạn muốn lưu trữ cài đặt của ứng dụng, dữ liệu người dùng, hoặc bất kỳ thông tin nào cần được duy trì qua các phiên làm việc.
 2. Chia sẻ dữ liệu: File cho phép bạn chia sẻ dữ liệu giữa các chương trình và người dùng khác nhau. Ví dụ, bạn có thể lưu trữ dữ liệu trong một file và chia sẻ nó với người dùng khác để họ có thể nhập liệu hoặc xem thông tin.
 3. Đọc dữ liệu từ nguồn bên ngoài: Bằng cách nhập dữ liệu từ file, bạn có thể đọc thông tin từ các nguồn bên ngoài như tệp văn bản, dữ liệu cơ sở dữ liệu, hoặc dữ liệu từ mạng. Điều này giúp bạn xử lý và sử dụng thông tin đó trong ứng dụng của mình.
 4. Làm việc với dữ liệu lớn: Khi bạn cần xử lý dữ liệu lớn mà không thể đặt toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ, bạn có thể đọc từng phần dữ liệu từ file và xử lý chúng một cách tuần tự, giúp tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ.
 5. Sao lưu và khôi phục dữ liệu: File cũng được sử dụng để sao lưu dữ liệu quan trọng. Bằng cách ghi dữ liệu vào file, bạn có thể tạo các bản sao lưu của dữ liệu và khôi phục chúng sau khi cần.
 6. Thiết lập và cấu hình ứng dụng: File thường được sử dụng để lưu trữ cấu hình ứng dụng, cài đặt và tùy chọn người dùng. Điều này cho phép người dùng tùy chỉnh ứng dụng của họ và cung cấp khả năng cấu hình linh hoạt.
 7. Giao tiếp với hệ thống ngoại vi: File có thể được sử dụng để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi như máy in, máy quét, và các thiết bị lưu trữ ngoại vi khác.
Read:   Tìm số lớn nhất của dãy số (Max) bằng Python và C++

Tóm lại, nhập và xuất dữ liệu từ file là một phần quan trọng trong lập trình, giúp ứng dụng tương tác với dữ liệu bên ngoài, lưu trữ thông tin, và cung cấp khả năng tương tác và tùy chỉnh cho người dùng.

Cách nhập xuất dữ liệu từ file trong Python

Trong Python, bạn có thể thực hiện nhập và xuất dữ liệu từ file bằng cách sử dụng các hàm và phương thức có sẵn. Dưới đây là một số cách thường được sử dụng để thực hiện điều này:

Để mở và đọc nội dung từ một file:
# Mở một file để đọc
with open('ten_file.txt', 'r') as file:
  content = file.read()
  print(content)

Để ghi dữ liệu vào một file:# Mở một file để ghi, 'w' nghĩa là ghi đè nếu file đã tồn tại
with open('ten_file.txt', 'w') as file:
  file.write('Nội dung bạn muốn ghi vào file')

# Hoặc để thêm nội dung vào file mà không ghi đè
with open('ten_file.txt', 'a') as file:
  file.write('\nDòng tiếp theo của nội dung')

Để đọc dữ liệu từ file dòng một:
# Mở một file để đọc dòng một
with open('ten_file.txt', 'r') as file:
  for line in file:
    print(line)

Để ghi danh sách hoặc chuỗi dạng danh sách vào file:


# Ghi danh sách vào file
my_list = ["Dòng 1", "Dòng 2", "Dòng 3"] with open('ten_file.txt', 'w') as file:
  for item in my_list:
    file.write("%s\n" % item)

Để ghi và đọc dữ liệu dạng JSON vào và từ file:
import json

# Ghi dữ liệu JSON vào file
data = {"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}

with open('data.json', 'w') as json_file:
  json.dump(data, json_file)

# Đọc dữ liệu JSON từ file
with open('data.json', 'r') as json_file:
  loaded_data = json.load(json_file)
  print(loaded_data)

Nhớ rằng bạn cần xử lý các ngoại lệ (exception handling) khi làm việc với file để đảm bảo an toàn cho ứng dụng của bạn và tránh lỗi khi không thể truy cập file hoặc khi file không tồn tại.

Read:   Đếm số chữ số của số nguyên dương n - Minh họa bằng Python và Scratch

Cách nhập xuất dữ liệu từ file trong C++

Trong C++, bạn có thể sử dụng các thư viện chuẩn để nhập và xuất dữ liệu từ file. Dưới đây là một số cách thường được sử dụng:

Để nhập dữ liệu từ file vào một biến:


#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
  ifstream inputFile("ten_file.txt");
  if (!inputFile) {
    cerr << "Không thể mở file." << endl;
    return 1;
  }

  string content;
  inputFile >> content;
  cout << "Nội dung từ file: " << content << endl;

  inputFile.close();
  return 0;
}

Để đọc dữ liệu từ file dòng một:#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
  ifstream inputFile("ten_file.txt");
  if (!inputFile) {
    cerr << "Không thể mở file." << endl;
    return 1;
  }

  string line;
  while (getline(inputFile, line)) {
    cout << line << endl;
  }

  inputFile.close();
  return 0;
}

Để ghi dữ liệu vào file:
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
  ofstream outputFile("ten_file.txt");
  if (!outputFile) {
    cerr << "Không thể mở file." << endl;
    return 1;
  }

  outputFile << "Nội dung bạn muốn ghi vào file" << endl;
  outputFile.close();

  return 0;
}

Lưu ý rằng trong các ví dụ trên, bạn cần kiểm tra xem file có được mở thành công hay không bằng cách kiểm tra giá trị trả về của ifstream hoặc ofstream. Ngoài ra, bạn cũng cần đảm bảo rằng bạn đã đóng file sau khi sử dụng nó để tránh rò rỉ tài nguyên.

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *