Cặp số thân thiết trong Pascal

Hai số tự nhiên n và m khác nhau được gọi là thân thiết nếu số này bằng tổng các ước số thực sự của số kia và ngược lại. Viết chương trình tìm số thân thiết với một số cho trước

Dữ liệu vào file: thanthiet.inp Dữ liệu ra file: thanthiet.out
Chứa số a So than thiet voi a la:
220 So than thiet voi 220 la:284
12 Khong co so nao than thiet voi 12

Một số cặp số thân thiết: (220, 284); (1184,1210); (17296, 18416)

var i,s,b,a:integer;f:text;
begin
{----Doc file ----}
  assign(f,'thanthiet.inp'); reset(f);
  readln(f,a);close(f);
{--- than ct ---------}

assign(f,'thanthiet.out'); rewrite(f);

  b:=0;
  if a<>0 then for i:= 1 to a-1 do if a mod i =0 then b:=b+i;
{-----------}
  s:=0;
  if b<>0 then for i:= 1 to b-1 do if b mod i =0 then s:=s+i;
  if s=a then write(f,'so than thiet cua ',a,' la ',b) else write(f,'khong co so nao than thiet voi ',a);
close(f);
end.

 

Read:   Đếm các chữ số trong Pascal
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *