[Chủ đề 2 – Ôn thi vào 10] Dạng 1: Giải bài toán tương giao giữa (P),(D) bằng phép toán và đồ thị

[Chủ đề 2 – Ôn thi vào 10] Dạng 1: Giải bài toán tương giao giữa (P),(D) bằng phép toán và đồ thị

CHỦ ĐỀ 2: BÀI TOÁN HÀM SÔ̂ BẬC NHẤT-BẬC HAI

Dạng 1: Giải bài toán tương giao giữa (P), (D) bằng phép toán và đồ thị

Bài 1. Cho parabol ${{(P): y=x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(D): y=3 x-2}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 2. Cho Parabol ${{(P): y=-x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=3 x-4}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 3. Cho ${{(P): y=x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(D): y=}}$ ${{3 x+4}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng một hệ trục.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép tính.

Bài 4. Cho parabol ${{(P): y=-x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=-2 x-3}}$

a) Vẽ đồ thị ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép toán.

Bài 5. Trong mặt phẳng tọa độ ${{O x y}}$ cho hàm số ${{y=x^{2}}}$ có đồ thị ${{(P)}}$ và hàm số ${{y=x+2}}$ có đồ thị là ${{(D)}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng mặt phẳng toạ độ.

b) Tìm các tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép toán.

Bài 6. Cho ${{(P): y=x^{2}}}$ và ${{(d): y=-x+2}}$

a) Vẽ đồ thị ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ ${{O x y}}$

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép toán.

Bài 7. Cho hàm số ${{y=-x^{2}}}$ có đồ thị là parabol ${{(P)}}$ và hàm số ${{y=2 x-3}}$ có đồ thị là đường thẳng ${{(D)}}$.

a) Vẽ đồ thị ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng một hệ trục tọa độ. b) Tìm toạ độ các giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép tính.

Bài 8. Cho ${{(P): y=-x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=}}$ ${{x-2}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 9. Cho hàm số ${{y=-x^{2}}}$ có đồ thị là ${{(P)}}$ và đường thẳng ${{(D): y=x-2}}$

a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép toán.

Bài 10. Cho đồ thị ${{(P)}}$ của hàm số ${{y=2 x^{2}}}$ và đồ thị ${{(D)}}$ của hàm số ${{y=3 x-1}}$

a) Vẽ đồ thị ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép toán.

Bài 11. Cho parabol ${{(P): y=-2 x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(D): y=x-3}}$

Read:   File Word đề thi vào 10 chuyên Bắc Giang – Năm học 2022 – 2023

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép toán.

Bài 12. Cho parabol ${{(P): y=2 x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=x+1}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm các tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 13. Cho hai hàm số ${{y=x-3}}$ và ${{y=-2 x^{2}}}$ có đồ thị lần lượt là ${{(d)}}$ và ${{(P)}}$.

a) Vẽ đồ thị của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng mặt phẳng tọa dộ.

b) Bằng phương pháp đại số, hãy tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$.

Bài 14. Cho ${{(P): y=-\frac{x^{2}}{2}}}$ và ${{(d): y=x-4}}$. a) Vẽ đồ thị ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép toán.

Bài 15. Cho hàm số ${{y=\frac{1}{2} x^{2}(P)}}$ và hàm số ${{y=}}$ ${{-\frac{1}{2} x+3(D)}}$

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép toán.

Bài 16. Cho parabol ${{(P): y=-\frac{1}{2} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=-\frac{1}{2} x-1}}$

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 17. Cho hàm số ${{y=\frac{x^{2}}{2}}}$ có đồ thị ${{(P)}}$ và hàm số ${{y=x+4}}$ có đồ thị ${{(D)}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép toán.

Bài 18. Cho parabol ${{(P): y=-\frac{1}{2} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=-\frac{1}{2} x-1}}$ trên cùng một hệ trục tọa độ.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép tính.

Bài 19. Cho parabol ${{(P): y=\frac{1}{2} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=-\frac{1}{2} x+1}}$

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 20. Cho parabol ${{(P): y=-\frac{1}{2} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=x-3}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép toán.

Bài 21. Cho parabol ${{(P): y=\frac{1}{2} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=3 x-4}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép tính.

Bài 22. Cho ${{(P): y=-\frac{x^{2}}{2}}}$ và ${{(d): y=x-4}}$.

a) Vẽ đồ thị ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 23. Trong cùng mặt phẳng tọa độ ${{O x y}}$ vẽ đồ thị hai hàm số ${{(P): y=\frac{1}{2} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(D): y=3 x-4}}$. Tìm các tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép tính.

Read:   Tổng hợp file word đề thi giữa HKII Toán 9 khắp cả nước - Update liên tục

Bài 24. Cho ${{(P): y=\frac{-x^{2}}{4}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=}}$ ${{\frac{x}{2}-2}}$.

a) Vẽ ${{({P})}}$ và ${{({d})}}$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{({P})}}$ và ${{({d})}}$ bằng phép tính.

Bài 25. Cho parabol ${{(P): y=\frac{x^{2}}{4}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=-x-1}}$

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 26. Cho hàm số ${{y=-\frac{x^{2}}{4}}}$ có đồ thị là parabol ${{(P)}}$ và hàm số ${{y=\frac{x}{2}-2}}$ có đồ. thị là đường thẳng ${{(D)}}$

a) Vẽ đồ thị ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép toán.

Bài 27. Cho parabol ${{(P): y=\frac{1}{4} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=-\frac{1}{2} x+2}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép toán.

Bài 28. Cho Parabol ${{(P): y=-\frac{1}{4} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=-\frac{1}{4} x-3}}$

a) Vẽ đồ thị của hàm số ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 29. Cho hàm số ${{y=\frac{1}{3} x^{2}}}$ có đồ thị ${{(P)}}$ và hàm số ${{y=\frac{2}{3} x+1}}$ có đồ thị ${{(d)}}$.

a) Vẽ dồ thị ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 30. Cho parabol ${{(P): y=\frac{1}{3} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=-x+6}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 31. Vẽ đồ thị ${{(P)}}$ của hàm số ${{y=-\frac{1}{4} x^{2}}}$. Tìm ${{m}}$ để ${{(D): y=2 x-m}}$ cắt ${{(P)}}$ tại điểm có hoành độ bằng ${{-2}}$.

Bài 32. Cho ${{(P): y=x^{2}}}$ và ${{(D): y=3 x+4}}$

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Viết phương trình đường thằng ${{\left(D\prime \right) / /(D)}}$ và đi qua điểm ${{A(1 ; 3)}}$.

Bài 33. Cho parabol ${{(P): y=2 x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=2 x+4}}$

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng mặt phẳng tọa độ ${{O x y}}$.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép toán.

Bài 34. Cho parabol ${{(P): y=2 x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=3 x-1}}$

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng mặt phẳng tọa độ ${{O x y}}$.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép toán.

Bài 35. Cho parabol ${{(P): y=\frac{-x^{2}}{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=-4 x+6}}$

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng một hệ trục tọa độ.

Read:   File Word đề thi vào 10 Tỉnh Hưng Yên – Năm học 2023 – 2024

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 36. Cho Parabol ${{(P): y=-\frac{1}{2} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=-2 x+2}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 37. Cho Parabol ${{(P): y=-\frac{1}{2} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=\frac{3}{2} x-2}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tİm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép toán.

Bài 38. Cho ${{(P): y=-\frac{x^{2}}{4}}}$ và ${{(D): y=-2 x+4}}$.

a) Vẽ đồ thị ${{(P),(d)}}$ trên cùng mặt phẳng tọa độ ${{O x y}}$.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$.

Bài 39. Cho Parabol ${{(P): y=\frac{x^{2}}{4}}}$ và đường thẳng ${{(D): y=\frac{-x}{2}+6}}$

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 40. Cho parabol ${{(P): y=2 x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=3 x-1}}$

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(d)}}$ bằng phép tính.

Bài 41. Cho parabol ${{(P): y=-\frac{1}{2} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(d): y=x-4}}$

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép toán.

Bài 42. Cho hàm số ${{y=\frac{1}{2} x-2}}$ có đồ thị là ${{(d)}}$ và hàm số ${{y=-\frac{x^{2}}{4}}}$ có đồ thị là ${{(P)}}$.

a) Vẽ đồ thị ${{(d)}}$ và ${{(P)}}$ trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm toạ độ các giao điểm của ${{(d)}}$ và ${{(P)}}$ bằng phép tính.

Bài 43. Parabol ${{(P): y=\frac{1}{2} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(D): y=\frac{-1}{2} x+1}}$

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép toán.

Bài 44. Cho parabol ${{(P): y=\frac{3}{2} x^{2}}}$ và dường thẳng ${{(D): y=a x+3}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ trên hệ trục tọa độ ${{O x y}}$.

b) Với ${{a=-\frac{3}{2}}}$, hãy tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ bằng phép toán.

Bài 45. Cho Parabol ${{(P): y=-\frac{1}{4} x^{2}}}$ và đường thẳng ${{(D): y=\frac{1}{2} x-2}}$.

a) Vẽ ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Xác định ${{a, b}}$ của hàm số ${{y=a x+b}}$ biết đồ thị ${{(d)}}$ của nó song song với ${{(D)}}$ và đi qua điểm ${{A(2 ;-3)}}$.

Bài 46. Vẽ đồ thị hàm số ${{(P): y=-\frac{1}{2} x^{2}}}$ trên mặt phẳng tọa độ. Cho đường thẳng ${{(D): y=5 x+4 m}}$. Tìm điều kiện của ${{m}}$ để ${{(P)}}$ và ${{(D)}}$ cắt nhau tại hai điểm phân biệt.

Tiếp theo: [Chủ đề 3 – Ôn thi vào 10] Dạng 1: Tính giá trị biểu thức bằng định lí Vi-et

Hoặc quay về menu chuyên đề

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *