Chương trình tính tổng các ước không âm của một số nguyên dương trong Pascal

Viết chương trình tính tổng các ước không âm của một số nguyên dương n (n< 2tỉ).

Dữ liệu vào file: Sum_u.inp Dữ liệu ra file: Sum_u.out
Chứa số nVD: 8 Tổng các ước14 (1+2 +4+8)


	
	
program bai_1_8;
var n,i:longint; S:Real;f:text;
begin
{----Doc file ----}
    assign(f,'sum_u.inp'); reset(f);
    readln(f,n);close(f);
{----Tinh tong cac uoc-----}
   	S:=0;
   	for i:=1 to n do if n mod i = 0 then S:=S+i;

{----Ghi file ----}
    assign(f,'sum_u.out'); rewrite(f);
    write(f,S:0:0); close(f);
end.

 

Read:   Đề thi HSG toán 9 cấp Huyện của tỉnh Bắc Giang – Năm học 2019 – 2020
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *