Cộng mảng trong pascal

Cộng mảng : Viết chương trình nhập vào hai mảng số nguyên (đều có n phần tử) (n < 1000). Cộng từng phần tử tương ứng của hai mảng -> mảng mới và in kết quả ra màn hình

VD : n = 3                         3   – 5   6 (mảng 1)

7     2   -4 (mảng 2)

Kết quả :                           10  -3    2

Dữ liệu vào file: sum_array.inp Dữ liệu ra file: sum_array.out
– Dòng 1: chứa số n- Dòng 2 chứa n số của mảng 1- Dòng 3 chứa n số của mảng 2 Chứa n số của mảng kết quả

var n,i:longint;f:text;a,b:array[1..1000] 


 of longint;

begin

{----Doc file ----}
  assign(f,'sum_array.inp'); reset(f);
  readln(f,n);
  for i:=1 to n do read(f,a[i] 

);
  readln(f);
  for i:=1 to n do read(f,b[i] 
);
  close(f);
{-- ghep và ghi file-----}
  assign(f,'sum_array.out'); rewrite(f);

  for i:=1 to n do write(f,a[i] +b[i] 


,' ');//ghi mang tong
  
  close(f);
end.

 

Read:   Cách lấy mã hình vẽ từ phần mềm Geogebra để chèn vào file tex
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *