Dãy số 1, 2, 4, 7, 11, 16 – Lập trình trong Scratch và Python

Dãy số 1, 2, 4, 7, 11, 16 – Lập trình trong Scratch và Python

Tìm quy luật của dãy số 1, 2, 4, 7, 11, 16

Để tìm quy luật của dãy số 1, 2, 4, 7, 11, 16, bạn có thể quan sát các phần tử và tìm mối quan hệ giữa chúng. Dưới đây là phân tích để tìm ra quy luật của dãy số này:

 1. Phần tử thứ nhất là 1.
 2. Phần tử thứ hai là 2, tăng lên 1 so với phần tử trước đó.
 3. Phần tử thứ ba là 4, tăng lên 2 so với phần tử trước đó.
 4. Phần tử thứ tư là 7, tăng lên 3 so với phần tử trước đó.
 5. Phần tử thứ năm là 11, tăng lên 4 so với phần tử trước đó.
 6. Phần tử thứ sáu là 16, tăng lên 5 so với phần tử trước đó.

Dựa trên phân tích trên, ta nhận thấy mỗi phần tử trong dãy tăng lên 1 đơn vị so với phần tử trước đó. Ngoài ra, sự tăng này tăng dần theo mỗi phần tử. Có thể diễn tả quy luật của dãy số này như sau:

Quy luật: Phần tử thứ n của dãy số là phần tử thứ n-1 cộng thêm n-1.

Read:   Tạo dãy số ngẫu nhiên trong Python và Scratch

Với quy luật này, ta có thể tính được các phần tử tiếp theo của dãy số. Ví dụ, phần tử thứ 7 sẽ là phần tử thứ 6 (16) cộng thêm 6-1, tức là 16 + 5 = 21.

Hy vọng phân tích này giúp bạn hiểu quy luật của dãy số 1, 2, 4, 7, 11, 16.

Lập trình tìm phần tử thứ n của dãy số 1, 2, 4, 7, 11, 16 trong Python

Dựa vào các phần tử trong dãy, chúng ta có thể nhận thấy rằng hiệu giữa các phần tử liền kề trong dãy tăng dần theo một dãy số 1, 2, 3, 4, 5,…:

 • Phần tử thứ 2 – phần tử thứ 1 = 2 – 1 = 1
 • Phần tử thứ 3 – phần tử thứ 2 = 4 – 2 = 2
 • Phần tử thứ 4 – phần tử thứ 3 = 7 – 4 = 3
 • Phần tử thứ 5 – phần tử thứ 4 = 11 – 7 = 4
 • Phần tử thứ 6 – phần tử thứ 5 = 16 – 11 = 5

Dựa vào quy luật này, chúng ta có thể tính được phần tử thứ n của dãy số.

Dưới đây là một ví dụ về cách lập trình để tìm phần tử thứ n của dãy số này:


def find_nth_element(n):
  element = 1 # Phần tử đầu tiên
  difference = 1 # Hiệu giữa các phần tử liền kề ban đầu

  for i in range(2, n + 1):
    element += difference # Cộng hiệu giữa các phần tử liền kề vào phần tử trước đó
    difference += 1 # Tăng hiệu lên 1

  return element

# Nhập số tự nhiên n từ người dùng
n = int(input("Nhập số tự nhiên n: "))

# Tìm phần tử thứ n của dãy số
nth_element = find_nth_element(n)

# In kết quả
print("Phần tử thứ", n, "của dãy số là", nth_element)

Khi chạy đoạn mã trên, chương trình sẽ yêu cầu người dùng nhập số tự nhiên n từ bàn phím. Sau đó, nó sẽ tính và in ra phần tử thứ n của dãy số 1, 2, 4, 7, 11, 16.

Read:   Note: Dạy kèm Toán 6 sách chân trời sáng tạo 23 24

Ví dụ, nếu bạn nhập n = 6, chương trình sẽ tính giá trị 16 và in ra “Phần tử thứ 6 của dãy số là 16”.

Lập trình tìm phần tử thứ n của dãy số 1, 2, 4, 7, 11, 16 trong Scratch

Để lập trình trong Scratch để tìm phần tử thứ n của dãy số 1, 2, 4, 7, 11, 16, bạn có thể sử dụng các khối lệnh có sẵn để tính toán giá trị tương ứng. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

 1. Mở trình duyệt và truy cập vào trang web Scratch (https://scratch.mit.edu).
 2. Tạo một dự án mới bằng cách nhấp vào nút “Create” trên thanh công cụ.
 3. Xóa sạch các khối lệnh có sẵn bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.
 4. Tạo một đối tượng mới bằng cách nhấp vào biểu tượng “Choose a sprite from library” hoặc tải lên hình ảnh đối tượng của riêng bạn.
 5. Thêm các khối lệnh sau vào kịch bản của đối tượng:
  • Khối “when green flag clicked”: Bắt đầu chương trình khi nhấp vào nút xanh “Flag”.
  • Khối “ask and wait”: Yêu cầu người dùng nhập một số n từ bàn phím.
  • Khối “set variable”: Lưu giá trị được nhập vào một biến số.
  • Khối “set variable to”: Thiết lập biến “element” bằng 1.
  • Khối “set variable to”: Thiết lập biến “difference” bằng 1.
  • Khối “repeat”: Lặp từ 2 đến n.
  • Khối “change variable by”: Tăng biến “element” lên giá trị của biến “difference”.
  • Khối “change variable by”: Tăng biến “difference” lên 1.
  • Khối “say”: Hiển thị giá trị của biến “element” lên màn hình.
 6. Đặt tên cho đối tượng và các khối lệnh theo ý muốn của bạn.
 7. Nhấp vào nút xanh “Flag” để bắt đầu chương trình.
Read:   Đề tài KHKT hành vi: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng mạng xã hội cho HS THCS

Lưu ý rằng trong Scratch, chúng ta không sử dụng biến kiểu số nguyên trực tiếp. Thay vào đó, chúng ta sử dụng biến kiểu chữ để lưu giá trị của phần tử và hiệu giữa các phần tử liền kề.

Đây là một ví dụ về cách lập trình trong Scratch để tìm phần tử thứ n của dãy số:

Trong ví dụ trên, khi bạn nhấp vào nút xanh “Flag”, chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập số tự nhiên n từ bàn phím. Sau khi bạn nhập n và nhấn Enter, chương trình sẽ tính toán và hiển thị phần tử thứ n của dãy số 1, 2, 4, 7, 11, 16 trên màn hình.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *