Dãy số 1, 4, 9, 16, 25 – Lập trình trong Scratch và Python

Dãy số 1, 4, 9, 16, 25 – Lập trình trong Scratch và Python

Tìm quy luật của dãy số 1, 4, 9, 16, 25

Dãy số 1, 4, 9, 16, 25 có quy luật là các số được tạo thành bằng cách lấy bình phương của các số tự nhiên liên tiếp.

Có thể diễn tả quy luật của dãy số này như sau:

Quy luật: Phần tử thứ n của dãy số bằng n^2, với n là số tự nhiên.

Với quy luật này, ta có thể tính được các phần tử tiếp theo của dãy số. Ví dụ, phần tử thứ 6 sẽ là 6^2 = 36.

Hy vọng phân tích này giúp bạn hiểu quy luật của dãy số 1, 4, 9, 16, 25.

Tính tổng n chữ số đầu tiên trong dãy 1, 4, 9, 16, 25 bằng Python

Dựa vào dãy số 1, 4, 9, 16, 25, ta thấy rằng mỗi phần tử thứ n trong dãy số chính bằng bình phương của n. Để tính tổng n chữ số đầu tiên trong dãy số này, chúng ta có thể lặp từ 1 đến n, tính bình phương của từng số và cộng vào tổng chung.

Dưới đây là một ví dụ về cách tính tổng n chữ số đầu tiên trong dãy số 1, 4, 9, 16, 25 trong Python:

def sum_of_first_n_digits(n):
  total_sum = 0

  for i in range(1, n + 1):
    digit = i ** 2 # Tính bình phương của i
    total_sum += digit # Cộng chữ số vào tổng chung

  return total_sum

# Nhập số tự nhiên n từ người dùng
n = int(input("Nhập số tự nhiên n: "))

# Tính tổng n chữ số đầu tiên trong dãy số
digit_sum = sum_of_first_n_digits(n)

# In kết quả
print("Tổng", n, "chữ số đầu tiên trong dãy số là", digit_sum)

Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa hàm sum_of_first_n_digits để tính tổng n chữ số đầu tiên trong dãy số. Trong vòng lặp, chúng ta tính bình phương của mỗi số từ 1 đến n bằng cách sử dụng toán tử **. Sau đó, chúng ta cộng chữ số vào tổng chung. Cuối cùng, chúng ta nhập số tự nhiên n từ người dùng, tính tổng n chữ số đầu tiên trong dãy số và in kết quả ra màn hình.

Read:   Trong python có lệnh sắp xếp sẵn rồi vậy còn học thuật toán sắp xếp để làm gì?

Ví dụ, nếu bạn nhập n = 4, chương trình sẽ tính tổng các chữ số đầu tiên trong dãy số là 1 + 4 + 9 + 16 = 30.

Tính tổng n chữ số đầu tiên trong dãy 1, 4, 9, 16, 25 bằng Scratch

Để lập trình trong Scratch để tính tổng n chữ số đầu tiên trong dãy số 1, 4, 9, 16, 25, bạn có thể sử dụng các khối lệnh có sẵn trong Scratch để thực hiện tính toán. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

 1. Mở trình duyệt và truy cập vào trang web Scratch (https://scratch.mit.edu).
 2. Tạo một dự án mới bằng cách nhấp vào nút “Create” trên thanh công cụ.
 3. Xóa sạch các khối lệnh có sẵn bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.
 4. Tạo một đối tượng mới bằng cách nhấp vào biểu tượng “Choose a sprite from library” hoặc tải lên hình ảnh đối tượng của riêng bạn.
 5. Thêm các khối lệnh sau vào kịch bản của đối tượng:
  • Khối “when green flag clicked”: Bắt đầu chương trình khi nhấp vào nút xanh “Flag”.
  • Khối “ask and wait”: Yêu cầu người dùng nhập một số n từ bàn phím.
  • Khối “set variable”: Lưu giá trị được nhập vào biến “n”.
  • Khối “set variable to”: Thiết lập biến “totalSum” bằng 0.
  • Khối “repeat”: Lặp từ 1 đến n.
  • Khối “set variable to”: Thiết lập biến “digit” bằng i^2 (bình phương của i).
  • Khối “change variable by”: Tăng biến “totalSum” lên giá trị của biến “digit”.
  • Khối “say”: Hiển thị giá trị của biến “totalSum” lên màn hình.
 6. Đặt tên cho đối tượng và các khối lệnh theo ý muốn của bạn.
 7. Nhấp vào nút xanh “Flag” để bắt đầu chương trình.
Read:   Cùng Chart GPT khám phá bài thơ "Chiếc bình nứt"

Lưu ý rằng trong Scratch, chúng ta sử dụng biến kiểu chữ để lưu giá trị của các số và thực hiện tính toán trên chúng.

Đây là một ví dụ về cách lập trình trong Scratch để tính tổng n chữ số đầu tiên trong dãy số:

Trong ví dụ trên, khi bạn nhấp vào nút xanh “Flag”, chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập số tự nhiên n từ bàn phím. Sau khi bạn nhập n và nhấn Enter, chương trình sẽ tính tổng n chữ số đầu tiên trong dãy số 1, 4, 9, 16, 25 và hiển thị kết quả trên màn hình.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *