Dãy số 2, 5, 8, 11, 14, 17 – Lập trình trong Scratch và Python

Dãy số 2, 5, 8, 11, 14, 17 – Lập trình trong Scratch và Python

Quy luật của dãy số 2, 5, 8, 11, 14, 17

Dựa vào dãy số 2, 5, 8, 11, 14, 17, chúng ta có thể nhận thấy một quy luật đơn giản để tạo ra các số tiếp theo trong dãy này.

Quy luật: Mỗi số trong dãy là số chẵn bắt đầu từ 2, được tăng lên 3 đơn vị sau mỗi số.

Cụ thể, các số trong dãy được tạo ra bằng cách thêm 3 vào số trước đó:

  • Số thứ nhất là 2.
  • Số thứ hai là số thứ nhất (2) + 3 = 5.
  • Số thứ ba là số thứ hai (5) + 3 = 8.

Từ quy luật này, ta có thể tính toán các số tiếp theo bằng cách thêm 3 vào số trước đó.

Ví dụ, các số tiếp theo trong dãy sẽ là:

  • Số thứ tư là số thứ ba (8) + 3 = 11.
  • Số thứ năm là số thứ tư (11) + 3 = 14.
  • Số thứ sáu là số thứ năm (14) + 3 = 17.

Như vậy, quy luật của dãy số 2, 5, 8, 11, 14, 17 là các số được tạo ra bằng cách thêm 3 vào số trước đó.

Read:   Tính tổng các chữ số của một số trong Scratch và python
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *