Dãy số 6, 18, 36 – Lập trình trong Scratch và Python

Dãy số 6, 18, 36 – Lập trình trong Scratch và Python

Đi tìm quy luật của dãy số  6, 18, 36, …

Dựa vào dãy số 6, 18, 36,  chúng ta có thể nhận thấy một quy luật:

Quy luật: Mỗi số trong dãy là bội số của 6, trong đó số bội tăng dần của 3

Cụ thể, các số trong dãy được tạo ra bằng cách nhân  6 với bội tăng dần của 3

 • Số thứ nhất là 6 * 1 = 6.
 • Số thứ hai là 6 * 3 = 18.
 • Số thứ ba là 6 * 6 = 36.

Từ quy luật này, ta có thể tính toán các số tiếp theo bằng cách nhân số bội với 6.

Ví dụ, các số tiếp theo trong dãy sẽ là:

 • Số thứ tư là 6 * 9 = 54.
 • Số thứ năm là 6 * 12 = 72.

Như vậy, quy luật của dãy số 6, 18, 36, 54, 72 là các số được tạo ra bằng cách nhân số bội tăng dần của 3 với 6.

Lập trình tìm phần tử thứ n của dãy số 6, 18, 36 bằng python

Dựa vào dãy số 6, 18, 36, 54, 72, ta nhận thấy mỗi số trong dãy được tạo ra bằng cách nhân 6 với một bội số tăng dần của 3.

Quy luật: Số thứ n trong dãy được tạo ra bằng cách nhân 6 với bội số tăng dần của 3, trong đó bội số là n – 1.

Read:   Tổng hợp các thuật toán sắp xếp

Ví dụ, nếu chúng ta muốn tìm phần tử thứ 4 của dãy số, ta sẽ tính 6 nhân với (4 – 1) nhân với 3, kết quả là 54.

Dưới đây là ví dụ về cách tìm phần tử thứ n của dãy số trong Python:
def find_nth_element(n):
  element = 6 * (n - 1) * 3
  return element

# Nhập số tự nhiên n từ người dùng
n = int(input("Nhập số tự nhiên n: "))

# Tìm phần tử thứ n của dãy số
nth_element = find_nth_element(n)

# In kết quả
print("Phần tử thứ", n, "của dãy số là", nth_element)

Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa hàm find_nth_element để tìm phần tử thứ n của dãy số. Chúng ta nhân 6 với (n – 1) nhân với 3 để tính giá trị của phần tử thứ n. Cuối cùng, chúng ta nhập số tự nhiên n từ người dùng, tìm phần tử thứ n của dãy số và in kết quả ra màn hình.

Ví dụ, nếu bạn nhập n = 4, chương trình sẽ tính và in ra phần tử thứ 4 của dãy số là 6 nhân với (4 – 1) nhân với 3, kết quả là 54.

Lập trình tìm phần tử thứ n của dãy số 6, 18, 36 bằng Scratch

Để lập trình trong Scratch để tìm phần tử thứ n của dãy số 6, 18, 36, 54, 72, bạn có thể sử dụng các khối lệnh có sẵn trong Scratch để thực hiện tính toán. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

 1. Mở trình duyệt và truy cập vào trang web Scratch (https://scratch.mit.edu).
 2. Tạo một dự án mới bằng cách nhấp vào nút “Create” trên thanh công cụ.
 3. Xóa sạch các khối lệnh có sẵn bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.
 4. Tạo một đối tượng mới bằng cách nhấp vào biểu tượng “Choose a sprite from library” hoặc tải lên hình ảnh đối tượng của riêng bạn.
 5. Thêm các khối lệnh sau vào kịch bản của đối tượng:
  • Khối “when green flag clicked”: Bắt đầu chương trình khi nhấp vào nút xanh “Flag”.
  • Khối “ask and wait”: Yêu cầu người dùng nhập một số n từ bàn phím.
  • Khối “set variable”: Lưu giá trị được nhập vào biến “n”.
  • Khối “set variable to”: Thiết lập biến “element” bằng 6 nhân với (n – 1) nhân với 3.
  • Khối “say”: Hiển thị giá trị của biến “element” lên màn hình.
 6. Đặt tên cho đối tượng và các khối lệnh theo ý muốn của bạn.
 7. Nhấp vào nút xanh “Flag” để bắt đầu chương trình.
Read:   Loại bỏ phần tử trùng lặp của dãy số - Lập trình trong Python và Scratch

Lưu ý rằng trong Scratch, chúng ta sử dụng biến kiểu chữ để lưu giá trị của số và thực hiện tính toán trên chúng.

Đây là một ví dụ về cách lập trình trong Scratch để tìm phần tử thứ n của dãy số:

Trong ví dụ trên, khi bạn nhấp vào nút xanh “Flag”, chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập số tự nhiên n từ bàn phím. Sau khi bạn nhập n và nhấn Enter, chương trình sẽ tính phần tử thứ n của dãy số 6, 18, 36, 54, 72 và hiển thị kết quả trên màn hình.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *