Đề kiểm tra giữa HKI Toán 9 THCS Phú Diễn – Năm học 2020 – 2021

Đề kiểm tra giữa HKI Toán 9 THCS Phú Diễn – Năm học 2020 – 2021

Câu 1.      Tính giá trị biểu thức .

$1)5\sqrt{20}-3\sqrt{12}+5\sqrt{\frac{1}{5}}-2\sqrt{27}$

$2)\sqrt{125}+2+\sqrt{6-2\sqrt{5}}$

$3)\frac{9}{\sqrt{10}-1}+\frac{5\sqrt{2}-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$

$4)sin32{}^\circ +3{{\cos }^{2}}23{}^\circ -\cos 58{}^\circ +3{{\cos }^{2}}67{}^\circ -\frac{\text{cot}16{}^\circ }{\tan 74{}^\circ }$

Câu 2: Giải các phương trình.

a) $\sqrt{4x+20}-2\sqrt{x+5}+\sqrt{9x+45}=6$.

b) $\sqrt{9{{x}^{2}}-6x+1}=9$.

c) $\sqrt{2x-1}-2\sqrt{x}+1=0$.

Câu 3: Cho hai biểu thức $A=\frac{\sqrt{x}+3}{x-4}$ và $B=\frac{-4}{x-4}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}$ (với $x\ge 0$; $x\ne 4$).

a) Tính giá trị của $A\,$ khi $x=9$.

b) Rút gọn biểu thức $B$.

c) So sánh $P=\frac{A}{B}$ với $1$ khi $x>4$.

Câu 4.     

1) Tính chiều cao cột cờ, biết bóng của cột cờ được chiếu bởi ánh sáng của Mặt Trời  xuống đất dài $10,5m$và góc tạo bởi tia sáng với mặt đất là $35{}^\circ 4{5}’$

2) Cho tam giác $ABC$ vuông tại  $A,AH$là đường cao .

a) Biết $BH=3,6cm,CH=6,4cm$  Tính  $AH,AC,AB$ và $\widehat{HAC}$

b) Qua $B$ kẻ tia $Bx//AC$, Tia $Bx$ cắt $AH$ tại $K$, Chứng minh:  $AH.AK=BH.BC$

c) Kẻ $KE\bot AC$ tại $E$. Chứng minh: $HE=\frac{3}{5}KC$ với số đo đã cho ở câu a

d) Gọi $I$ giao điểm câc đường phân giác các góc trong của tam giác $ABC$. Gọi $r$ là khoảng cách từ $I$ đến cạnh $BC$. Chứng minh: $\frac{r}{AH}\ge \frac{1}{3}$

Câu 5.     Cho$x,y$ là hai số thực dương thỏa mãn $x+y\ge 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=2{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+\frac{28}{x}+\frac{1}{y}$

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.     Tính giá trị biểu thức .

$1)5\sqrt{20}-3\sqrt{12}+5\sqrt{\frac{1}{5}}-2\sqrt{27}$

$2)\sqrt{125}+2+\sqrt{6-2\sqrt{5}}$

$3)\frac{9}{\sqrt{10}-1}+\frac{5\sqrt{2}-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$

$4)sin{{32}^{0}}+3{{\cos }^{2}}{{23}^{0}}-\cos {{58}^{0}}+3{{\cos }^{2}}{{67}^{0}}-\frac{\text{cot}{{16}^{0}}}{\tan {{74}^{0}}}$

Lời giải

1) $5\sqrt{20}-3\sqrt{12}+5\sqrt{\frac{1}{5}}-2\sqrt{27}$

$=10\sqrt{5}-6\sqrt{3}+\sqrt{\frac{25}{5}}-6\sqrt{3}=10\sqrt{5}+\sqrt{5}-12\sqrt{3}=11\sqrt{5}-12\sqrt{3}$

2) $\sqrt{125}+2+\sqrt{6-2\sqrt{5}}$

$=5\sqrt{5}+2+\sqrt{{{\left( \sqrt{5}-1 \right)}^{2}}}=5\sqrt{5}+2+\sqrt{5}-1$

Read:   Đề kiểm tra giữa HKI Toán 9 THCS Đống Đa - Hà Nội – Năm học 2020 – 2021

$=6\sqrt{5}+1$

3) $\frac{9}{\sqrt{10}-1}+\frac{5\sqrt{2}-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$

$=\frac{9\left( \sqrt{10}+1 \right)}{10-1}+\frac{\sqrt{5}\left( \sqrt{10}-1 \right)}{\sqrt{5}}$

$=\sqrt{10}+1+\sqrt{10}-1=2\sqrt{10}$

4) $sin32{}^\circ +3{{\cos }^{2}}23{}^\circ -\cos 58{}^\circ +3{{\cos }^{2}}67{}^\circ -\frac{\text{cot}16{}^\circ }{\tan 74{}^\circ }$

$=\cos 58{}^\circ +3{{\cos }^{2}}23{}^\circ -\cos 58{}^\circ +3{{\sin }^{2}}23{}^\circ -\frac{\tan 74{}^\circ }{\tan 74{}^\circ }$

$=3\left( {{\cos }^{2}}23{}^\circ +{{\sin }^{2}}23{}^\circ  \right)-1=3-1=2$

Giải các phương trình.

a) $\sqrt{4x+20}-2\sqrt{x+5}+\sqrt{9x+45}=6$.

b) $\sqrt{9{{x}^{2}}-6x+1}=9$.

c) $\sqrt{2x-1}-2\sqrt{x}+1=0$.

Lời giải

a) $\sqrt{4x+20}-2\sqrt{x+5}+\sqrt{9x+45}=6$ ĐK: $x\ge -5$

$\Leftrightarrow 2\sqrt{x+5}-2\sqrt{x+5}+3\sqrt{x+5}=6$

$\Leftrightarrow 3\sqrt{x+5}=6$

$\Leftrightarrow \sqrt{x+5}=2$

$\Leftrightarrow x+5=4$

$\Leftrightarrow x=-1$ (Thỏa mãn)

Vậy $x=-1$.

b) $\sqrt{9{{x}^{2}}-6x+1}=9$

$\Leftrightarrow \sqrt{{{\left( 3x-1 \right)}^{2}}}=9$

$\Leftrightarrow \left| 3x-1 \right|=9$

TH1: $3x-1=9$

$\Leftrightarrow 3x=10$

$\Leftrightarrow x=\frac{10}{3}$ (Thỏa mãn)

Vậy $x\in \left\{ \frac{10}{3};-\frac{8}{3} \right\}$.

c) $\sqrt{2x-1}-2\sqrt{x}+1=0$               ĐK: $x\ge \frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \sqrt{2x-1}=2\sqrt{x}-1$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& 2\sqrt{x}-1\ge 0 \\& 2x-1={{\left( 2\sqrt{x}-1 \right)}^{2}} \\\end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x\ge \frac{1}{4} \\& 2x-1=4x-4\sqrt{x}+1 \\\end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x\ge \frac{1}{4} \\& 2x-4\sqrt{x}+2=0 \\\end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x\ge \frac{1}{4} \\& x-2\sqrt{x}+1=0 \\\end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x\ge \frac{1}{4} \\& {{\left( \sqrt{x}-1 \right)}^{2}}=0 \\\end{align} \right.$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x\ge \frac{1}{4} \\& x=1\left( TM \right) \\\end{align} \right.$

Vậy $x=1$.

TH2: $3x-1=-9$

$\Leftrightarrow 3x=-8$

$\Leftrightarrow 3x=-8$

$\Leftrightarrow x=\frac{-8}{3}$ (Thỏa mãn)

Cho hai biểu thức $A=\frac{\sqrt{x}+3}{x-4}$ và $B=\frac{-4}{x-4}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}$ (với $x\ge 0$; $x\ne 4$).

a) Tính giá trị của $A\,$ khi $x=9$.

b) Rút gọn biểu thức $B$.

c) So sánh $P=\frac{A}{B}$ với $1$ khi $x>4$.

Lời giải

a) Với $x=9$(thỏa mãn) $\Rightarrow \sqrt{x}=3$.

Thay $x=9$ và $\sqrt{x}=3$ vào $A\,$ ta được

$A=\frac{\sqrt{x}+3}{x-4}=\frac{3+3}{9-4}=\frac{6}{5}$

Vậy với $x=9$ thì $A=\frac{6}{5}$.

b) $B=\frac{-4}{x-4}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}$

$=\frac{-4}{\left( \sqrt{x}-2 \right)\left( \sqrt{x}+2 \right)}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}$

$=\frac{-4}{\left( \sqrt{x}-2 \right)\left( \sqrt{x}+2 \right)}+\frac{\sqrt{x}+2}{\left( \sqrt{x}-2 \right)\left( \sqrt{x}+2 \right)}$

$=\frac{\sqrt{x}-2}{\left( \sqrt{x}-2 \right)\left( \sqrt{x}+2 \right)}$

$=\frac{1}{\sqrt{x}+2}$.

Read:   Đề kiểm tra giữa HKI Toán 9 THCS Nguyễn Trường Tộ – Năm học 2020 – 2021

c) Ta có: $P=\frac{A}{B}=\frac{\sqrt{x}+3}{x-4}:\frac{1}{\sqrt{x}+2}=\frac{\sqrt{x}+3}{\left( \sqrt{x}+2 \right)\left( \sqrt{x}-2 \right)}.\left( \sqrt{x}+2 \right)=\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}$

Xét hiệu $P-1=\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}-1=\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-2}=\frac{5}{\sqrt{x}-2}$

Ta có: $x>4\Leftrightarrow \sqrt{x}>2\Leftrightarrow \sqrt{x}-2>0$

$\Rightarrow \frac{5}{\sqrt{x}-2}>0$

$\Rightarrow P-1>0$

$\Rightarrow P>1$

Vậy $P>1$

Câu 4.      

1) Tính chiều cao cột cờ, biết bóng của cột cờ được chiếu bởi ánh sáng của Mặt Trời  xuống đất dài $10,5m$và góc tạo bởi tia sáng với mặt đất là $35{}^\circ 4{5}’$

2) Cho tam giác $ABC$  vuông tại  $A,AH$là đường cao .

a) Biết $BH=3,6cm,CH=6,4cm$. Tính  $AH,AC,AB$ và $\widehat{HAC}$.

b) Qua $B$ kẻ tia $Bx//AC$, tia $Bx$ cắt $AH$ tại $K$. Chứng minh:  $AH.AK=BH.BC$.

c) Kẻ $KE\bot AC$ tại $E$. Chứng minh: $HE=\frac{3}{5}KC$ với số đo đã cho ở câu a.

d) Gọi $I$ giao điểm câc đường phân giác các góc trong của tam giác $ABC$. Gọi $r$ là khoảng cách từ $I$ đến cạnh $BC$. Chứng minh: $\frac{r}{AH}\ge \frac{1}{3}$

Lời giải

1)

Gọi $AB$ là chiều cao cột cờ. $AC$ là bóng của cột cờ trên mặt đất

Xét tam giác $ABC$  vuông tại $A$

$AB=AC.\tan C$

$\Rightarrow AB=10,5.\tan 35{}^\circ 4{5}’\approx 6,75(m)$

Vậy cột cờ cao xấp xỉ $6,75(m)$

2)

Tam giác $ABC$  vuông tại  $A;AH\bot BC$

$BC=BH+HC=3,6+6,4=10(cm)$

$A{{H}^{2}}=BH.CH=3,6.6,4$$\Rightarrow AH=4,8(cm)$

$A{{B}^{2}}=BH.BC=3,6.10=36$ $\Rightarrow AB=6(cm)$

$A{{C}^{2}}=CH.BC=6,4.10=64$ $\Rightarrow AC=8(cm)$

Tam giác $AHC$  vuông tại  $H$ nên:

$\sin \widehat{HAC}=\frac{HC}{AC}=\frac{6,4}{8}$ $\Rightarrow \widehat{HAC}\approx 53{}^\circ {8}’$

b) Ta có:

$\left. \begin{align}& BK//AC \\& AB\bot AC \\\end{align} \right\}\Rightarrow AB\bot BK$

+)Tam giác $ABC$  vuông tại  $A;AH\bot BC$

$\Rightarrow A{{B}^{2}}=BH.BC$

+)Tam giác $ABK$  vuông tại  $B;BH\bot AK$

$\Rightarrow A{{B}^{2}}=AH.AK$

Suy ra $AH.AK=BH.BC$

c) Xét tam giác $AHC$ và tam giác $AEK$ có

Read:   Đề kiểm tra giữa HKI Toán 9 THCS Ngô Sĩ Liên – Năm học 2020 – 2021

$\widehat{AHC}=\widehat{AEK}={{90}^{0}}$

$\widehat{CAK}$ chung

Vậy tam giác $\Delta AHC\sim \Delta AEK\,\,\left( g-g \right)$

$\Rightarrow \frac{AH}{AE}=\frac{AC}{AK}$$\Rightarrow \frac{AH}{AC}=\frac{AE}{AK}$

Xét tam giác $AHE$ và tam giác $ACK$ có

$\frac{AH}{AC}=\frac{AE}{AK}$  (cmt)

$\widehat{CAK}$ chung

Vậy tam giác $\Delta AHE\sim \Delta ACK\,\,\,\left( c-g-c \right)$

$\Rightarrow \frac{HE}{CK}=\frac{AH}{AC}=\frac{4,8}{8}=\frac{3}{5}$

$\Rightarrow HE=\frac{3}{5}KC$

d) Kẻ $ID\bot BC$$IM\bot AC$, $IN\bot AB\Rightarrow IM=IN=ID=r$

${{S}_{ABC}}={{S}_{IAB}}+{{S}_{IAC}}+{{S}_{IBC}}$

$\Rightarrow \frac{1}{2}AH.BC=\frac{1}{2}ID.BC+\frac{1}{2}IM.AC+\frac{1}{2}IN.AB$

$\Rightarrow \frac{1}{2}AH.BC=\frac{1}{2}ID.BC+\frac{1}{2}IM.AC+\frac{1}{2}IN.AB$

$\begin{align}& \Rightarrow AH.BC=r.BC+r.AC+r.AB \\& \Rightarrow AH.BC=r(BC+AC+AB) \\\end{align}$

Mà $AB<BC;AC<BC$ (Vì tam giác $ABC$ vuông tại $A$)

$\Rightarrow AH.BC=r\left( BC+AC+AB \right)<r\left( BC+BC+BC \right)=3r.BC$

$\Rightarrow AH<3r$

$\Rightarrow \frac{r}{AH}>\frac{1}{3}$

Câu 5.      Cho$x,y$là hai số thực dương thỏa mãn $x+y\ge 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=2{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+\frac{28}{x}+\frac{1}{y}$

Lời giải

Ta có: $P=\left( \frac{14}{x}+\frac{14}{x}+\frac{7}{4}{{x}^{2}} \right)+\left( \frac{1}{2y}+\frac{1}{2y}+\frac{{{y}^{2}}}{2} \right)+\left( \frac{1}{4}{{x}^{2}}+\frac{{{y}^{2}}}{2} \right)$

$P=\left( \frac{14}{x}+\frac{14}{x}+\frac{7}{4}{{x}^{2}} \right)+\left( \frac{1}{2y}+\frac{1}{2y}+\frac{{{y}^{2}}}{2} \right)+\frac{1}{4}\left( {{x}^{2}}+4 \right)+\frac{1}{2}\left( {{y}^{2}}+1 \right)-\frac{3}{2}$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có:

+) $\frac{14}{x}+\frac{14}{x}+\frac{7}{4}{{x}^{2}}\ge 3\sqrt[3] {49.7}$ . Dấu $”=”$ xảy ra $\Leftrightarrow x=2$

$\Rightarrow \frac{14}{x}+\frac{14}{x}+\frac{7}{4}{{x}^{2}}\ge 21$

+)$\frac{1}{2y}+\frac{1}{2y}+\frac{{{y}^{2}}}{2}\ge 3\sqrt[3] {\frac{1}{8}}$ . Dấu $”=”$ xảy ra $\Leftrightarrow y=1$

$\Rightarrow \frac{1}{2y}+\frac{1}{2y}+\frac{{{y}^{2}}}{2}\ge \frac{3}{2}$

+) ${{x}^{2}}+4\ge 4x$ . Dấu $”=”$ xảy ra $\Leftrightarrow x=2$

+)${{y}^{2}}+1\ge 2y$ . Dấu $”=”$ xảy ra $\Leftrightarrow y=1$

$\Rightarrow P=\left( \frac{14}{x}+\frac{14}{x}+\frac{7}{4}{{x}^{2}} \right)+\left( \frac{1}{2y}+\frac{1}{2y}+\frac{{{y}^{2}}}{2} \right)+\frac{1}{4}\left( {{x}^{2}}+4 \right)+\frac{1}{2}\left( {{y}^{2}}+1 \right)-\frac{3}{2}\ge 21+\frac{3}{2}+x+y-\frac{3}{2}$

$\Rightarrow P\ge 21+\frac{3}{2}+3-\frac{3}{2}$

$\Rightarrow P\ge 24$. Dấu $”=”$ xảy ra $\Leftrightarrow x=2;y=1$

Vậy ${{P}_{\min }}=24\Leftrightarrow x=2;y=1$

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *