Đề thi HKI Toán 7 Thị xã Ninh Hòa – Năm học 2022 – 2023 kèm đáp án

Chia sẻ cùng thầy cô Đề thi HKI Toán 7 Thị xã Ninh Hòa – Năm học 2022 – 2023 kèm đáp án

Hình ảnh Đề thi HKI Toán 7 Thị xã Ninh Hòa

Nội dung Đề thi HKI Toán 7 Thị xã Ninh Hòa – Năm học 2022 – 2023

PHẦN TRẮC NGHIẸM KHÁCH QUAN (3,00 điểm)

Chọn một đáp án đúng trong các phurong án $A,B,C,D$ ở mỗi câu sau và ghi vào bài làm:

Câu 1: Trong các số $-1\frac{2}{3};\frac{-5}{13};0;5;\frac{25}{4}$ có bao nhiêu số hữu tỉ dương?
A. 2 .
B. 3 .
C. 4 .
D. 1 .

Câu 2: Khẳng định nào sau đây sai?
A. Số $\frac{1}{3}$ và $\frac{-1}{3}$ là hai số đối nhau.
C. Số nghịch đảo của $\frac{-2}{3}$ là $\frac{-3}{2}$.
B. Số đối của $\frac{5}{7}$ là $\frac{-5}{-7}$.
D. Số đối của $\frac{2}{7}$ là $\frac{2}{-7}$.

Câu 3: Kết quả của phép tính ${{\left( \frac{2022}{2023} \right)}^{0}}$ là
A. 0 .
B. $\frac{2022}{2023}$.
C. $\frac{-2022}{2023}$.
D. 1 .

Câu 4: Làm tròn số 1211568 với độ chính xác 50 ta được kết quả là
A. 1211570.
B. 1211500 .
C. 1211600 .
D. 1211560 .

Câu 5: Kết quả của phép tính $-3,5+1,5-1\frac{1}{3}$ là
A. $\frac{-10}{3}$.
B. $\frac{5}{3}$.
C. $\frac{7}{3}$.
D. $\frac{1}{3}$.

Câu 6: Đại lượng $y$ tỉ lệ thuận với $x$ theo công thức $y=-3x$. Khi $x=2$ thì giá trị của $y$ là
A. 6 .
B. $-3$.
C. $-6$.
D. $\text{y}=3$.

Read:   File Word đề thi HSG Toán 7 - Năm học 2022 - 2023 các huyện, tỉnh thành trong cả nước

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Số vô tỉ là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
B. Số $\sqrt{2}$ không phải là số vô tỉ.
C. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.
D. Số vô tỉ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Câu 8: Cho biết $\frac{\text{a}}{12}=\frac{5}{2}$. Khi đó giá trị của a là
A. 15 .
B. 30 .
C. 60 .
D. 24 .

Câu 9: Một cái bánh ngọt có dạng hình lăng trụ đứng tam giác, kích thước như hình bên. Thể tích cái bánh là
A. $72\text{ }\!\!~\!\!\text{ c}{{\text{m}}^{3}}$.
B. $48\text{ }\!\!~\!\!\text{ c}{{\text{m}}^{3}}$.
C. $120\text{ }\!\!~\!\!\text{ c}{{\text{m}}^{3}}$.
D. $144\text{ }\!\!~\!\!\text{ c}{{\text{m}}^{3}}$.

Câu 10: Cho hình vẽ bên, biết $\widehat{\text{BAC}}={{110}^{\circ }},\text{AD}$ là tia phân giác của $\widehat{\text{BAC}}$. Tính số đo ${{\text{\hat{A}}}_{1}}$.
A. ${{\text{\hat{A}}}_{1}}={{220}^{\circ }}$.
B. ${{\text{\hat{A}}}_{1}}={{70}^{\circ }}$.
C. ${{\hat{A}}_{1}}={{55}^{0}}$.
D. ${{\hat{A}}_{1}}={{80}^{\circ }}$.

Câu 11: Hình hộp chữ nhật $ABCD.A$ ‘B’C’D’ như hình bên có $\text{AB}=5\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $\text{{A}'{D}’}=5\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$.
B. $\text{C}{{\text{C}}^{\text{ }\!\!’\!\!\text{ }}}=5\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$.
C. $\text{{D}'{C}’}=5\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$.
D. $\text{A}{{\text{C}}^{\text{ }\!\!’\!\!\text{ }}}=5\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$.

Câu 12: Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tứ giác?
A. Hình 1.
B. Hình 2 .
C. Hình 3 .
D. Hình 4 .

Hinh 1

Hinh 2

Hinh 3

Hình 4

PHẦN TỤ’ LUẬN (7,00 điểm)

Câu 13 (2,00 điểm): Thực hiện các phép tính.
a) $\frac{13}{12}+\frac{5}{4}-\frac{1}{12}$
b) $\left| \frac{-11}{15} \right|-{{\left( \frac{5}{6} \right)}^{2023}}:{{\left( \frac{5}{6} \right)}^{2022}}$
c) ${{(-3)}^{2}}-\frac{3}{8}:{{(0,5)}^{3}}-\frac{5}{2}\cdot \left( -\sqrt{36} \right)$

Câu 14 (1,50 điểm):
a) Tìm x biết $x-\frac{3}{4}=\frac{9}{8}$;
b) Tìm hai số x,y biết: $5x=7.y$ và $y-x=-8$.

Read:   Tổng hợp đề cương Toán 8 giữa HKI - Năm học 2023 - 2024 các bộ sách

Câu 15 (1,00 điểm):

Một nhân viên văn phòng có thể đánh máy được 160 từ trong 2,5 phút. Hỏi trong 1 giờ nhân viên đó đánh máy được bao nhiêu từ (giả thiết rằng thời gian để đánh máy đurợc các từ là như nhau)?

Câu 16 (2,00 điểm):

Cho hình vẽ bên:

a) Chứng tỏ $\text{a}//\text{b}$.

b) Tìm số đo mỗi góc ${{B}_{1}},{{B}_{2}},{{B}_{3}},{{B}_{4}}$ trong hình vẽ.

Câu 17 (0,50 điểm):

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023 vừa qua, ba đơn vị X,Y, Z có tất cả 320 học sinh tham gia dự thi. Tính số học $\text{sinh}$ dự thi của mỗi đơn vị, biết rằng nếu tăng $\frac{3}{13}$ học $\text{sinh}$ dự thi của đơn vị X, tăng $\frac{1}{15}$ số học $\text{sinh}$ dự thi của đơn vị Y và tăng $\frac{1}{3}$ học sinh dự thi của đơn vị Z thì số học sinh tham gia dự thi của mỗi đơn vị là bằng nhau.

File Word Đề thi HKI Toán 7 Thị xã Ninh Hòa

Đủ 20 comment phái dưới bài viết này mình sẽ chia sẻ file word

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *