Đề thi HSG Hóa 9 Cầu Giấy – Năm học 2021 – 2022 kèm hướng dẫn giải

Đề thi HSG Hóa 9 Cầu Giấy – Năm học 2021 – 2022

Câu 1:

1. Cho sơ đồ chất:

Xác định các chất và hoàn thành các phương trình hóa học.

 

2. Hỗn hợp A chứa BaCO3, MgCO3, Fe(OH)3, Al(OH)3. Nung nóng hỗn hợp A trên đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B và khí C. Cho B vào nước dư, khuấy kĩ thu được dung dịch D gồm 2 chất tan và chất rắn E. Nung nóng E trong ống sứ đựng lượng dư khí CO thu được chất rắn F và hỗn hợp khí G. Cho F vào dung dịch AgNO3 dư thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được khí thoát ra. Cho G dư vào dung dịch D thu được kết tủa Q và dung dịch H. Tìm các chất trên và viết phương trình hóa học xảy ra.

3. Giải thích các hiện tượng sau:

a. Tại soa lại dùng tro bếp để bón cây?

b. Tại sao muối ăn để lâu ngày lại bị chảy nước?

c. Tại sao xếp than thành một chồng lại tự cháy

Câu 2: Nhỏ từ từ dung dịch HCI vào dung dịch chứa Ba(OH)2 và Ba(AlO2)2. Từ đồ thị sau, hãy tính khối lượng của Ba(OH)2 và Ba(AlO2)2

 Câu 3:

a. Nung nóng hỗn hợp chứa S và M (M có hóa trị II không đôi) có khối lượng là 38,9 trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp A. Cho hỗn hợp A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCI dư thu được 11,2 lít khí B có tỉ khối so với H2 là 7,4. Tìm kim loại M và tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu.

Read:   Đề thi HSG Toán 9 Bảo Lộc - Năm học 2022 - 2023

b. Nung nóng hỗn hợp X chứa S và kim loại M trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCI dư thu được 9,6 gam chất rắn G không tan và 4,48 lít khí K có tỉ khối so với H2 là 9. Tính khối lượng của hỗn hợp X và hiệu suất phản ứng của phản ứng giữa M và S.

Câu 4: Nung nóng hoàn toàn 36,34 gam KMnO4 thu được V lít khí O2. Cho toàn hoàn V lít O2 nung nóng hết với hỗn hợp A chứa a gam Fe, Cu thu được hỗn hợp rắn B có khối lượng 20 gam. Cho hỗn hợp rắn trên vào dd H2SO4 đặc nóng dư thu được dung dịch và 3,36 lít SO2. Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp A.

Câu 5: Cho 6,69 gam hỗn hợp gồm 0,04 mol AlCl3 và một muối halogenua của kim loại M có hóa trị không đổi vào nước thu được hỗn hợp dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch AgNO3 thu được 20,09 gam kết tủa và dung dịch B. Cho dung dịch B vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa M, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp rắn có khối lượng là 0,8 gam. Tìm công thức của muối halogenua và nồng độ mol của AgNO3

Câu 6: Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào dung dịch HCI dư thu được 5,6 lít H2. Mặt khác, lấy m gam A cho vào 200ml dung dịch chứa AgNO3 1,5M và Cu(NO3)2 1M thu được dung dịch B chứa 3 muối. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp kết tủa, lọc tách kết tủa nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Tìm m và tính khối lượng từng muối trong hỗn hợp B.

Read:   File Word đề thi HKI Toán 10 THPT Gò Vấp Năm học 2022 – 2023

Câu 7: Cho 6,3 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào 400ml dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch Y và 6,72 lít H2 (đktc).

a. Tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch Y.

b. Cho dung dịch Y vào V lít dung dịch NaOH 2M để thu được lượng kết tủa lớn nhất. Tính V và khối lượng kết tủa thu được.

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *