Đề thi HSG Môn Tin 11 Tỉnh Thanh Hóa – Năm học 2020 – 2021 – Kèm Code tham khảo

Đề thi HSG Môn Tin 11 Tỉnh Thanh Hóa – Năm học 2020 – 2021

Đề thi này chụp mờ quá bạn nào Word lại mình tặng code

Code tham khảo Đề thi HSG Môn Tin 11 Tỉnh Thanh Hóa – Năm học 2020 – 2021 viết bằng C++

Câu 1

[rml_read_more]


#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,a[100001] ,c[100001] 
,sum=0;
long long res=0,x,y,z;
string s;
bool nt(int x)
{
  for(int i=2;i<=sqrt(x);i++)
    if (x%i==0) return false;
  return true;
}
void test()
{
  //srand(time(NULL));
  int x=0;
  int y=x*9+1;
  x=(1000000000)-1;

  y=x;
  cout<<x<<' '<<y;
}

int main(){

  //freopen("BAI1/23/BAI1.INP","w",stdout);
  //test();
  //ios_base::sync_with_stdio(false);
  //cin.tie(nullptr);
  freopen("CAU1.INP","r",stdin);
  cin>>x>>y;
  z=__gcd(x,y);
  for(int i=1;i<=sqrt(z);i++)
  {
    if(z%i==0)
    {
      int t = z/i;
      res++;
      if (t!=i) res++;
    }
  }
  freopen("CAU1.OUT","w",stdout);
  cout<<res;
  return 0;
}

Câu 2
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n,a[1000001] ,c[1000001] 

,sum=0;
long long res=0,x,y,z;
string s;

void test()
{
  srand(time(NULL));
  n=1000000;
  cout<<n<<endl;
  //cout<<"1 9 2 9 3 1 1 5";
  for (int i=0;i<n;i++)
    cout<<(rand()%1000)*(rand()%1000)+1<<' ';
    //cout<<i+1<<' ';
}

int main(){

  //freopen("BAI2/20/BAI2.INP","w",stdout);
  //test();
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);
  freopen("CAU2.INP","r",stdin);
  freopen("CAU2.OUT","w",stdout);
  cin>>n;
  for (int i=1;i<=n;i++)
  {
    cin>>x;a[x] 
++;
    res=max(res,a[x] );
  }
  cout<<res;
  return 0;
}

Câu 3#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,a[100001] ,c[100001] 
,sum=0;
long long res=0;
string s;
void test()
{
  srand(time(NULL));
  int n=10000,j=0,jj=0;
  cout<<rand()%9+1;
  //cout<<4;
  //for (int i=1;i<=5000;i++) cout<<3;
  for (int i=1;i<=n-1;i++)
    cout<<rand()%2;
    //cout<<'3';
}
void sub1()
{
  res=(sum==0);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int k=0;
    for(int j=i;j<=n;j++){
      k=(k+a[j] 

)%3;
      if (sum==k) res++;
    }
  }
  res--;
}
long long tinh(int x,int y)
{
  long long ans=0,k=0;
  for (int i=0;i<=n;i++){
    if (c[i] 
==x) ans+=k;
    if (c[i] 


==y) k++;
  }
  return ans;
}
void sub2()
{
  res=(sum==0);
  for(int i=1;i<=n;i++) c[i] =(c[i-1] +a[i] 
)%3;
  if (sum==0){res+=tinh(0,0)+tinh(1,1)+tinh(2,2);}
  if (sum==1){res+=tinh(1,0)+tinh(2,1)+tinh(0,2);}
  if(sum==2){res+=tinh(0,1)+tinh(1,2)+tinh(2,0);}
  res--;
}
const char* ff = "CAU3.INP";
const char* fo = "CAU3.OUT";
int main(){
  //freopen(ff,"w",stdout);
  //test();
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);
  freopen(ff,"r",stdin);
  freopen(fo,"w",stdout);
  cin>>s;n=s.length();
  //cout<<n; return 0;
  for (int i=0;i<s.length();i++) {a[i+1] =s[i] -48;sum=(sum+a[i+1] 

)%3;}
  //sub1();
  //cout<<res;
  sub2();  
  cout<<res;
  return 0;
}

Câu 4
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,a[100001] ,c[100001] 

,sum=0;
long long res=0;
string s;
void test()
{
  srand(time(NULL));
  int n=1000000,j=0,jj=0;
  //cout<<'b';
  for(int i=0;i<n;i++)
    cout<< (char)(rand()%26+97);
    //cout<<'a';
  //cout<<'c';
}
bool nguyen_am(char ch){
  return (ch=='a'||ch=='e'||ch=='i'||ch=='o' ||ch=='u');
}
const char* ff = "CAU4.INP";
const char* fo = "CAU4.OUT";
int main(){
  //freopen(ff,"w",stdout);
  //test();
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);
  freopen(ff,"r",stdin);
  freopen(fo,"w",stdout);
  cin>>s;
  n=s.length();
  long long pa=0, na=0;
  for (int i=0;i<n;i++)
  {
    if (nguyen_am(s[i] 
)) {
      res+=pa;na++;
    }
    else{
      res+=na; pa++;
    }
  }
  cout<<res;
  return 0;
}

Câu 5


#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
long long Rnhon , Rvuong, Rtu ;
long long n;
long long a[5005] 
;
int b[10001] 

={0};
bool nhon(int x, int y, int z){
  return z*z<x*x+y*y;
}
bool vuong(int x, int y, int z){
  return z*z==x*x+y*y;
}
bool tu(int x, int y, int z){
  return z*z>x*x+y*y;
}
bool tam_giac(int x, int y, int z){
  return z<x+y;
}
void sub1()
{
  for(int i=1;i<=n-2;i++)
    for(int j=i+1;j<=n-1;j++)
      for(int k=j+1;k<=n;k++)
        if (tam_giac(a[i] ,a[j] ,a[k] 

))
        {
          if (nhon(a[i] ,a[j] ,a[k] 
)) Rnhon++;
          if (vuong(a[i] ,a[j] ,a[k] 
)) Rvuong++;
          if (tu(a[i] ,a[j] ,a[k] 

)) Rtu++;
        }
  cout<<Rnhon<<' '<<Rvuong<<' '<<Rtu;
}
void sub2()
{
  Rnhon= Rvuong =Rtu=0;
  long long R=0;
  int k=3;
  for(int i=1;i<=n-2;i++){
    k=i+2;
    for(int j=i+1;j<=n-1;j++)
    {
      if (k<=j) k=j+1;
      while (k<=n && a[k] <a[i] +a[j] 
) k++;
      R+= (k-j-1);
    }
  }
  for(int i=1;i<=n-2;i++){
    k=i+2;
    for(int j=i+1;j<=n-1;j++)
    {
      if (k<=j) k=j+1;
      while (k<=n && a[k] *a[k] <a[i] *a[i] +a[j] *a[j] 
) k++;
      if (vuong(a[i] ,a[j] ,a[k] 

)) Rvuong++;
      Rnhon+= (k-j-1);
    }
  }
  cout<<Rnhon<<' '<<Rvuong<<' '<<R-Rvuong-Rnhon;
}
//const char* ff = "BAI5/7/BAI5.INP";
//const char* fo = "BAI5/7/BAI5.OUT";
const char* ff = "CAU5.INP";
const char* fo = "CAU5.OUT";
void test()
{
  freopen(ff,"w",stdout);
  srand(time(NULL));
  n=5000;
  cout<<n<<endl;
  int j=0;
  for (int i=1;i<=n;i++)
  {
    do{
      j=rand()%6000+1;
    }
    while(b[j] 
);
    b[j] =1;
    cout<<n-i+1<<' ';
  }
}
int main(){

  //test();
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);
  freopen(ff,"r",stdin);
  freopen(fo,"w",stdout);
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i] 
;
  sort(a+1,a+n+1);
  //sub1();
  //cout<<endl;
  sub2();
}

 

Read:   Ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của đề thi HSG Toán soạn bằng Latex
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *