Đề thi HSG Tin 9 năm 2021 – Huyện Châu Thành

Đề thi HSG Tin 9 năm 2021 – Huyện Châu Thành

  Tên bài Tên tệp chương trình Dữ liệu vào Kết quả ra
Bài 1 Cấp học SBD_BAI1.PAS Bàn phím Màn hình
Bài 2 Dãy con SBD_BAI2.PAS DAYCON.INP DAYCON.OUT
Bài 3 Đếm chữ số SBD_BAI3.PAS CHUSO.INP CHUSO.OUT
Ví dụ thí sinh có SBD:012; làm Bài 1 thì lưu lại ở ổ đĩa D:\ với tên: 012_BAI1.PAS

Bài 1: Cấp học (6 điểm)

Hiện nay các cấp học của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

– Giáo dục Mầm non gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo dành cho trẻ trong độ tuổi từ: 3 đến 5 tuổi.

– Giáo dục phổ thông gồm  có:

. Giáo dục Tiểu học dành cho các em trong độ tuổi từ:6 đến 10

. Giáo dục THCS dành cho các em trong độ tuổi từ:11 đến 14

. Giáo dục THPT dành cho các em trong độ tuổi từ:15 đến 17

Yêu cầu: Hãy lập trình tìm ra cấp học phù hợp khi biết độ tuổi cho trước

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím giá trị tuổi t là số nguyên dương

Kết quả ra: Xuất ra màn hình cấp học tương ứng với tuổi t.

Ví dụ:

Dữ liệu vào (t) Kết quả ra
15 THPT
13 THCS
8 Tieu hoc
4 Mam non
2 Chua den truong

Bài 2:Dãy con (8 điểm)

Cho dãy gồm n số nguyên dương a1,   a2,. . . , an và số nguyên dương K

Read:   Chuyển số hệ thập phân sang nhị phân trong Pascal

Yêu cầu: Hãy lập trình tìm dãy con dài nhất gồm các phần tử liên tiếp nhau và các phần tử ấy cùng chia hết cho số K.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản DAYCON.INP gồm:

– Dòng đầu tiên chứa hai số nK

– Dòng thứ 2 gồm n số, số thứ i là ai

Các số trên cùng dòng viết cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản DAYCON.OUT là độ dài dãy con thỏa yêu cầu đề bài.

Ví dụ:

DAYCON.INP DAYCON.OUT
7 5

3 10 5 15 7 15 20

3
4 4

2 3 5 7

0

 

 Bài 3.  Đếm chữ số trong xâu(6 điểm)

Cho xâu ký tự S, người ta muốn tính số lần xuất hiện của mỗi chữ số trong xâu S. Ví dụ: với xâu S=’C2HON0H1O2CS2I0N2H0GIOI’ ta có: chữ số 0 xuất hiện 3 lần; chữ số 1 xuất hiện 1 lần; chữ số 2 xuất hiện 4 lần.

Yêu cầu: Hãy lập trình thống kê số lần xuất hiện của mỗi loại chữ số trong một xâu S cho trước.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản CHUSO.INP chứa duy nhất xâu S không quá 255 kí tự.

Kết quả: Ghi ra file văn bản CHUSO.OUT kết quả thống kê được, trình bài theo dạng <loại_chữ_số> : <Số_lượng> và ghi theo thứ tự tăng dần với loại chữ số. Nếu xâu S không chứa chữ số nào thì ghi chữ NO

 

CHUSO.INP CHUSO.OUT
C2HON0H1O2CS2I0N2H0GIOI 0: 3

1: 1

2: 4

TINHOC NO

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *