Đề thi HSG Toán 9 Huyện Anh Sơn (Nghệ An) – Năm học 2020 – 2021

Đề thi HSG Toán 9 Huyện Anh Sơn (Nghệ An) – Năm học 2020 – 2021

Câu 1 (4 điểm)

a) Cho $a$, $b$ là các số tự nhiên thỏa mãn: ${{a}^{2}}+a=2{{b}^{2}}+b$. Chứng minh rằng $a-b$ và $a+b+1$ đều là những số chính phương.

b) Tìm các giá trị nguyên của $x$, $y$ thỏa mãn đẳng thức: $\left( y+2 \right){{x}^{2}}+1={{y}^{2}}$

Câu 2 (4 điểm)

a) Giải phương trình: ${{x}^{2}}-9x=6\sqrt{x+4}-38$

b) Cho $a+b+c=0$; ${{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}=1$.

Tính giá trị biểu thức sau: $A={{a}^{4}}+{{b}^{4}}+{{c}^{4}}$

Câu 3 (3 điểm)

Các số thực dương ${x}$, ${y}$, ${z}$ thỏa mãn điều kiện $x.y.z=1$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $B=\frac{1}{xy+x+2}+\frac{1}{yz+y+2}+\frac{1}{zx+z+2}$

Câu 4 (7 điểm)

Cho tam giác $ABC$ nhọn nội tiếp đường tròn tâm $O$. Các đường cao $AD$, $BE$, $CF$ của tam giác $ABC$ đồng quy tại $H$ .

a) Chứng minh rằng ${{\cos }^{2}}BAC+{{\cos }^{2}}ABC+{{\cos }^{2}}ACB<1.$

b) $P$ là điểm thuộc cung nhỏ $AC$ của đường tròn $\left( O \right).$ Gọi $M$, $I$ lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng $BC$ và $HP$. Chứng minh rằng $MI$ vuông góc với $AP$.

Câu 5 (2 điểm)

Bên trong đường tròn tâm $O$, bán kính $R=1$ có 8 điểm phân biệt. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất hai điểm trong số chúng mà khoảng cách giữa hai điểm này nhỏ hơn 1.

Read:   Kĩ thuật bản sao trong Scratch - Game bóng Nghệ An 2019
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *