Đề thi HSG Toán 9 Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) – Năm học 2020 – 2021

Đề thi HSG Toán 9 Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) – Năm học 2020 – 2021

Câu 1:          ( 2,5 điểm) 

a) Chứng minh rằng: $A=\,\left[ {{n}^{3}}{{\left( {{n}^{2}}-7 \right)}^{2}}-36n \right] \,\,\vdots \,\,7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\forall n\in \mathbb{Z}$

b) Cho $P={{n}^{4}}+4$. Tìm tất cả các số tự nhiên $n$ để $P$ là số nguyên tố.

Câu 2:          (2,0 điểm)  

a) Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên $a$ thỏa mãn $\left( {{2020}^{2020}}+1 \right)$ chia hết $\left( {{a}^{3}}+2021a \right)$

b) Cho đa thức $F\left( x \right)={{x}^{3}}+ax+b$ với $\left( a,b\in R \right)$. Biết đa thức $F\left( x \right)$ chia cho $\left( x-2 \right)$ thì dư 12, $F\left( x \right)$ chia cho $\left( x+1 \right)$ dư $-6$. Tính giá trị của biểu thức:

$B=\left( 6a+3b-11 \right)\left( 26-5a+5b \right)$

Câu 3:          (1.5 điểm) Cho các số $a,b,c,d$ nguyên dương đôi một khác nhau và thỏa mãn:

$\frac{2a+b}{a+b}+\frac{2b+c}{b+c}+\frac{2c+d}{c+d}+\frac{2d+a}{d+a}=6$

Chứng minh $A=abcd$ là số chính phương.

Câu 4:          (2 điểm)

Chứng minh rằng $a\left( b-c \right){{\left( b+c-a \right)}^{2}}+c\left( a-b \right){{\left( a+b-c \right)}^{2}}=b\left( a-c \right){{\left( a+c-b \right)}^{2}}$.

Câu 5:          (2 điểm)

Cho $x+y=1,xy\ne 0$. Tính $P=\frac{x}{{{y}^{3}}-1}-\frac{y}{{{x}^{3}}-1}+\frac{2\left( x-y \right)}{{{x}^{2}}{{y}^{2}}+3}$.

Câu 6:          (1,5 điểm) Cho $x\ne \pm y$ và $\frac{y}{x+y}+\frac{2{{y}^{2}}}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}+\frac{4{{y}^{4}}}{{{x}^{4}}+{{y}^{4}}}+\frac{8{{y}^{8}}}{{{x}^{8}}-{{y}^{8}}}=2020$. Tính tỉ số $\frac{x}{y}$?.

Câu 7:          (2 điểm)

Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là các số nguyên dương và số đo diện tích bằng số đo chu vi.

Câu 8:           (1,5 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $B=xy(x-2)(y+6)+12{{x}^{2}}-24x+3{{y}^{2}}+8y+2050$.        $$

Câu 9:          (4,0 điểm)

Cho hình vuông $ABCD$, $M$là một điểm tùy ý trên đường chéo $BD$. Kẻ $ME\bot AB,MF\bot AD$

Read:   File Word đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2011 – 2012

a) Chứng minh $DE=CF$ .

b) Chứng minh ba đường thẳng $DE,BF,CM$đồng quy.

c) Xác định vị trí điểm $M$ để diện tích tứ giác $AEMF$ lớn nhất.

Câu 10:      (1 điểm) Cho 1 lưới ô vuông có kích thước 5×5. Người ta điền vào mỗi ô của lưới 1 trong các số -1, 0, 1. Xét tổng các số theo từng cột, theo từng hàng và theo từng hàng chéo. Chứng minh rằng trong tất cả các tổng luôn tồn tại 2 tổng có giá trị bằng nhau.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *