Đề thi HSG Toán 9 Huyện Phú Vang (Huế) – Năm học 2020 – 2021

Đề thi HSG Toán 9 Huyện Phú Vang (Huế) – Năm học 2020 – 2021

Câu 1 (4 điểm)

Cho biểu thức: $A=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}+\frac{2\sqrt{x}-24}{x-9}$và $B=\frac{7}{\sqrt{x}+8}$

a) Rút gọn A

b) Tìm tất cả các giá trị của x để $P=A.B$nhận giá trị nguyên

 

Câu 2 (4 điểm)

a) Giải phương trình :

$\sqrt{{{x}^{2}}-3x+2}+\sqrt{x+3}=\sqrt{x-2}+\sqrt{{{x}^{2}}+2x-3}$

b) Giải phương trình nghiệm nguyên : ${{x}^{2}}+xy-2014x-2015y-2016=0$

Câu 3 (4,5 điểm)

a) Xác định đa thức bậc bốn$f(x)$biết : $f(0)=1$và$f(x)-f(x-1)=x(x+1)(2x+1)$với$\forall x\in R$

b) Tìm$x,y$ nguyên dương$(x\ne y)$ thỏa mãn${{x}^{3}}+7y={{y}^{3}}+7x$

c) Cho các số dương $a,b,c$ thỏa mãn $abc=1$. Chứng minh rằng :

$\frac{1}{{{a}^{2}}(b+c)}+\frac{1}{{{b}^{2}}(c+a)}+\frac{1}{{{c}^{2}}(a+b)}\ge \frac{3}{2}$

Câu 4 (6 điểm)

Cho tam giác $ABC$vuông tại$A$, đường cao$AH$. Kẻ $HI$vuông góc với $AB$$\left( I\in AB \right)$, $HK$ vuông góc với $AC$$\left( K\in AC \right)$.

a) Chứng minh $AI.AB=AK.AC$.

b) Cho biết $AH=2cm,\ BC=5cm.$ Tính diện tích của tứ giác $AIHK.$

c) Đường phân giác của góc $AHB$cắt $AB$tại $E$. Biết $\frac{EB}{AB}=\frac{2}{5}$. Tính tỉ số $\frac{BI}{AI}.$

Câu 5 (1,5 điểm)

Bảy người câu được 100 con cá. Biết rằng không có hai người nào câu được số cá như nhau. Chứng minh rằng có ba người câu được tổng cộng không ít hơn 50 con cá.

Read:   Đề thi HSG Toán 9 Thành Phố Huế – Năm học 2020 – 2021
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *