Đề thi khảo sát HSG Tin lớp 11 – Quỳnh Lưu – Nghệ An

Đề thi khảo sát HSG Tin lớp 11 – Quỳnh Lưu – Nghệ An

TỔNG QUAN BÀI THI

Bài 1.(5 điểm)   SỐ ĐẢO NGƯỢC

Dãy số A (a0, a1, a2, ……, an) được định nghĩa như sau: a0 = K; ai+1 là số đọc ngược của ai+K.

Viết chương trình đưa ra N phần tử đầu tiên của dãy A khi biết K.

Dữ liệu: Trong tệp NGUOC.INP có nhiều dòng, mỗi dòng chứa 2 số nguyên dương là K và N (N, K>1) cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Trong tệp NGUOC.OUT là các dãy tương ứng  có N số, với a0=K.

Ví dụ:

NGUOC.INP NGUOC.OUT
3 10

4 6

3 6 9 21 42 54 75 87 9 21

4 8 21 52 65 96

 

Bài 2.(5 điểm)     CHUỖI ĐỐI XỨNG

Một chuỗi được gọi là palindrome nếu sau khi đảo ngược các ký tự của nó, ta nhận được chuỗi ban đầu. Viết chương trình kiểm tra một chuỗi có phải là palindrome hay không?

Dữ liệu: Trong tệp DX.INP chứa nhiều chuỗi ký tự,  mỗi chuỗi viết trên 1 dòng (không chứa dấu cách ở đầu hay ở cuối chuỗi).

     Kết quả: Trong tệp DX.OUT là kết quả kiểm tra các chuỗi ký tự tương ứng có phải là palindrome hay không (‘YES’ hoặc ‘NO’);YES là đối xứng, NO là không đối xứng.

Ví dụ:

DX.INP DX.OUT
ABCHHCBA

ABHNBA

YES

NO

 Bài 3. (6 điểm) CHỮ SỐ THỨ N

Viết chương trình in ra chữ số thứ N của dãy vô hạn các số nguyên không âm chẵn: 0246810121416182022…(N có kiểu longint).

Dữ liệu: Vào từ file văn bản CHUSO.INP gồm một số nguyên dương N.

Kết quả: Ghi ra file văn bản CHUSO.OUT:

  • Chỉ một số duy nhất là chữ số thứ N của dãy số nói trên.

Ví dụ:     

CHUSO.INP CHUSO.OUT
15 8

Bài 4. (4 điểm)   DÃY SỐ

Cho dãy số gồm N số nguyên (1 ≤ N ≤ 30000): a­­1, a2,, … , aN. Trong đó ≤32000, i = 1,2,…, N và một số nguyên K(≤64000).

Yêu cầu: Hãy xác định xem trong dãy số đã cho có tìm được hai số mà hiệu của chúng bằng K hay không?

Dữ liệu: Vào từ file văn bản DAYSO.INP gồm:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và K.
  • Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo chứa số hạng ai , i= 1, 2, …, N.

Kết quả: Ghi ra file văn bản DAYSO.OUT:

  • Dòng đầu tiên ghi ‘YES’ nếu câu trả lời là khẳng định, ghi ‘NO’ nếu câu trả lời là phủ định.
  • Nếu dòng thứ nhất ghi ‘YES’ thì dòng thứ hai ghi tiếp hai chỉ số p, q của hai số hạng của dãy số đã cho thoả mãn điều kiện đặt ra. (chỉ cần đưa ra một lời giải).

Hai số liên tiếp trên cùng dòng ghi cách nhau bởi dấu cách.

Ví dụ:

Read:   Đề thi tin học trẻ khối tiểu học năm 2021 – 2022 Huyện Chợ Mới
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *