Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Tuyên Quang– Năm học 2020 – 2021

Đề thi vào 10 Chuyên Hóa Tỉnh Tuyên Quang– Năm học 2020 – 2021

Câu 1: (2.0 điểm)

1.1. Tìm các chất ứng với các chất ứng với kí hiệu X,Y,Z, G, T và viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau( Ghi rõ điều kiện phản ứng)

1.2. Từ một loại quặng trong tự nhiên có công thức  xKCl.yMgCl2.zH2O (x,y,z là các số nguyên) Học sinh H tiến hanh 2 thí nghiệm sau :
– Thí nghiệm 1: Nung 41,625 muối đó thì thu được 25,425 g muối khan.
– Thí nghiệm 2: Cho 22,2g muối đó tác dụng với xút dư rồi lấy kết tủa đem nung nóng lên thì thu được 3,2g chất rắn. Biết khối lượng phân tử của muối kép là 277,5. Tìm các giá trị x,y,z.

Câu 2: (2.0 điểm)

2.1 Trình bày phương pháp hóa học để tinh chế CH4 từ hỗn hợp khí gồm SO2, H2S, CH4, C2H2. Viết phương trình hóa học trong phản ứng.

2.2 Chia hỗn hợp E gồm CnH2n +1OH, CmH2m +1COOH thành 3 phần bằng nhau:

– Phần 1: Cho vào bình đựng Na(dư) thu được 1,68 lít khí và khối lượng bình tăng 8,65 gam.

– Phần 2: cho phản ứng với CaCO3 dư thu được 1,12 lít khí CO2

.- Phần 3: Đun nóng với H2SO4 đặc để điều chế este.

  1. Xác đinh công thức hóa học của các chất trong E.
  2. Tính khối lượng các este thu được biết hiệu suất phản ứng este hóa là 65%.
Read:   Đề thi vào 10 Chuyên Hóa ĐăkLăk– Năm học 2020 – 2021

Câu 3(2,0 điểm)

3.1. Viết phương trình hóa hoc thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: (Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

3.2 . Cho hỗn hợp E gồm MO, MgO, và Al2O3. Dẫn 4,48 lit khí CO từ từ qua hỗn hợp E nung nóng thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối với H2 bằng 16 và chất rắn Y. Chất rắn Y phản ứng với tối đa 350 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Z và 3,2 gam chất rắn không tan. Cho từ từ 410 ml dung dịch NaOH 2M vaod dung dịch Z, lọc lấy kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 6,08 gam chất rắn. Xác định công thức của MO và % khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp E, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 4(2.0 điểm)

4.1 Tiến hành thí nghiệm với từng kim loại X, Y, Z các hiện tượng được ghi nhận trong bảng sau :

 

Kim loại Dung dịch HCl Dung dịch CuSO4 Dung dịch NaOH
X Có khí Có khí
Y Không phản ứng Không phản ứng Không phản ứng
Z Có khí Có khí

a. Sắp xếp các kim loại X, Y, Z theo chiều tăng dần mức độ hoạt động và giải thích.

b. Thay kí hiệu X, Y, Z bằng các kim loại cụ thể, viết phương trình hóa học các phản ứng của X và Z với dung dịch CuSO4, dung dịch NaOH.

4.2. Hấp thụ hết V lít CO2 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5 M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 14, 775 gam kết tủa, Tính giá trị của V.

Read:   File word đề thi vào 10 Chuyên Hóa Lâm Đồng – Năm học 2020 – 2021

Câu 5(2,0 điểm)

5.1 Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm như sau :

a.Xác định chất X, chất Y và viết phương trình hóa học các phản ứng.

b. Tại sao có thể thu khí CO2 theo cách trên? Nêu cách nhận biết khí CO2 đầy bình E.

5.2 Axit fomic là một chất lỏng mùi xốc mạnh và gây bỏng da, axit này được trưng cất làn đầu từ loài kiến lửa có tên Fomicarufa. Khi bị kiến cắn, nó sẽ “tiêm” dung dịch chưa 50% thể tích axit fomic vào da. Trung bình mỗi lần kiến cắn, kiến có thể tiêm khoảng 6.10-3 cm3 dung dịch axit fomic.

a. Biết mỗi lần cắn, kiến “tiêm” 80% axit fomic có trong cơ thể. Giả sử lượng axit fomic trong các con kiến là bằng nhau. Hãy tính:

– Thể tích axit fomic tinh khiết có trong con kiến.

– Cần bao nhiêu con kiến để chưng cất được 1,125 dm3 axit fomic tinh khiêt?

b. Để làm giảm lượng axit fomic trong vết cắn, bác sĩ thường dùng thuốc có chứa thành phần là natri hiđrocacbonat. Hãy viết phương trinh hóa học của phản ứng và tính khối lượng natri hiđrocacbonat cần dùng để trung hòa hoàn toàn lượng axit fomic từ vết kiến cắn( Biết khối lượng riêng của axit fomic lả 1,22g/cm3.

* Cho biết các nguyên tử khối của các nguyên tố:

H= 1, C= 12, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Cu = 64, Ba = 137

Read:   Đề thi vào 10 Chuyên Hóa ĐăkLăk– Năm học 2020 – 2021

* Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khi sinh ra không tan trong nước.

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *