Đề thi vào 10 THPT Phan Bội Châu – Môn Tin – Năm học 2122 – Có code tham khảo

Đề thi vào 10 THPT Phan Bội Châu – Môn Tin – Năm học 2122

Code tham khảo đề thi vào 10 THPT Phan Bội Châu – Môn Tin – Năm học 2122

Bài 1 . CĂN BẬC HAI (Pascal)


function chinhphuong(n:longint):boolean;
begin
  if n=sqr(trunc(sqrt(n))) then exit(true)
  else exit(false);
end;

function nguyento(n:longint):boolean;
var i:longint;
begin
  if n<2 then exit(false);
  for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
    if n mod i=0 then exit(false);
  exit(true);
end;

begin
  assign(input,'rgc.inp'); reset(input);
  assign(output,'rgc.out'); rewrite(output);
  readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
    readln(a);
    if chinhphuong(a) then writeln(trunc(sqrt(a)),' ',1)
    else begin
      if nguyento(a) then writeln(1,' ',a)
      else
        for j:=trunc(sqrt(a)) downto 2 do
          if (a mod sqr(j)=0) and not chinhphuong(a div sqr(j)) then
          begin
            writeln(j,' ',a div sqr(j));
            break;
          end;
    end;
  end;
end.

[rml_read_more]

Bài 2 SỐ T- NGUYÊN TỐ (pascal)


var n,i,j,d:longint;

begin
  assign(input,'prime.inp'); reset(input);
  assign(output,'prime.out'); rewrite(output);
  readln(n);
  d:=0;
  for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
  begin
    j:=2;
    while (j<=sqrt(i)) and (i mod j<>0) do inc(j);
    if j>sqrt(i) then inc(d);
  end;
  writeln(d);
end.

Bài 3: Phòng chống dịch Covid-19 (pascal)

var n,i,dem1,dem2,dem3,dem4,du1,du2:longint;
  a:array[1..100000] 

of longint;
begin
assign(input,'covid.inp');reset(input);
assign(output,'covid.out');rewrite(output);
 readln(n);
  for i:= 1 to n do
   read(a[i] );
   dem1:=0; dem2:=0;dem3:=0;dem4:=0;
  for i:= 1 to n do
   begin
    if a[i] 
=1 then inc(dem1);
    if a[i] 
=2 then inc(dem2);
    if a[i] 
=3 then inc(dem3);
    if a[i] 

=4 then inc(dem4);
   end;
  du2:=dem2*2 mod 4; dem2:=dem2*2 div 4;
  if dem1<=dem3 then dem1:=0 else begin du1:= (dem1-dem3) mod 4;dem1:=(dem1-dem3) div 4;end;
  if (du2>0) or (du1>0) then Writeln(dem1+dem2+dem3+dem4+1) else writeln(dem1+dem2+dem3+dem4);
 readln;
 end.

Bài 4: Cặp khán giả may mắn (pascal)

var i, j, n, p: longint;
  a: array[1..1000000] 


 of longint;
begin
  read(n, p);
  for i := 1 to n do read(a[i] );

  for i := n downto 1 do
    for j := 1 to n do
      if a[i] - a[j]  >= p then
      begin
        write(j, #32, i);
        readln; readln;
        exit;
      end;
  write(0);
  readln; readln;
end.

 

Read:   File Word Đề thi HSG Toán 9 Tỉnh Thanh Hóa năm học 2022 - 2023
Hình đại diện của người dùng

admin

2 bình luận trong “Đề thi vào 10 THPT Phan Bội Châu – Môn Tin – Năm học 2122 – Có code tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *