Đếm các chữ số trong Pascal

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n (n< 2 tỉ). Xuất ra số các chữ số của số nguyên đó và tổng các chữ số của số nguyên đó

Dữ liệu vào file: Dem _CS.inp Dữ liệu ra file: Dem_CS.out
Chứa số nVD: 12456 – Dòng 1: ghi số các chữ số- Dòng 2: Ghi tổng các chữ số518


var n,dem,S:longint;f:text;

begin
{----Doc file ----}
  assign(f,'Dem_CS.inp'); reset(f);
  read(f,n);close(f);
{---- doan chuong trinh chinh ---------}
  S:=0;
 if n=0 then dem:=1 else dem:=0;
  while n <> 0 do
    Begin
      S:= S + (n mod 10);
      n:= n div 10;
      dem:=dem+1;
    end;

{----Mo file de ghi----}
  assign(f,'Dem_CS.out'); rewrite(f);

 writeln(f,dem);write(f,S);

close(f);
end.

 

Read:   Lập trình đếm số từ trong một văn bản bằng Pascal
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *