Đếm phần tử thỏa điều kiện trong dãy số – code pascal

Đếm phần tử thỏa điều kiện: Viết chương trình đọc vào n số nguyên (n < 1000). Đếm xem có bao nhiêu số nguyên dương, bao nhiêu số nguyên âm

Dữ liệu vào file: Dem.inp Dữ liệu ra file: Dem.out
– Dòng 1: chứa số n

– Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng

– Dòng 1: So cac so am: …- Dòng 1: So cac so duong: …

Chú ý: Bài toán có thể thay cách hỏi (đếm xem có bao nhiêu số nguyên tố, chính phương, …)

 

	
	


var n,i,dem1,dem2:longint;f:text;a:array[1..1000] 


of longint;

begin

{----Doc file ----}
  assign(f,'Dem.inp'); reset(f);
  readln(f,n);
  for i:=1 to n do read(f,a[i] );
  close(f);
{-- Dem cac so nguyen am-----}
  Dem1:=0;
  for i:=1 to n do if a[i] 


<0 then dem1:=dem1+1;
{-- Dem cac so nguyen duong-----}
  Dem2:=0;
  for i:=1 to n do if a[i] 


	
	

>0 then dem2:=dem2+1;
{----Mo file de ghi----}
  assign(f,'Dem.out'); rewrite(f);
 	writeln(f,'so cac so am:',Dem1);
 	writeln(f,'so cac so duong:',Dem2);
  close(f);
end.

 

Read:   File Word đề thi HKI Toán 6 THCS Nghĩa Tân – Năm học 2022 – 2023
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *