File Word đề kiểm tra HKI Toán 7 THCS Giảng Võ – Năm học 2022 – 2023

Chia sẻ cùng thầy cô File Word đề kiểm tra HKI Toán 7 THCS Giảng Võ – Năm học 2022 – 2023

File PDF đề kiểm tra HKI Toán 7 THCS Giảng Võ – Năm học 2022 – 2023

Mathpix đề kiểm tra HKI Toán 7 THCS Giảng Võ – Năm học 2022 – 2023

Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đúng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Giá trị của $\left| -0,4 \right|$ là:
A. 0,4. B. $-0,4$. C. $\pm 0,4$. D. 0.
Câu 2. Kết quả phép tính $\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cdot \frac{-12}{20}$ là:
A. $\frac{9}{10}$. B. $\frac{-6}{10}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{2}{5}$.
Câu 3. Tìm số lớn nhất trong các số sau: $-\sqrt{46};\sqrt{48};-\sqrt{50};\sqrt{47}$.
A. $-\sqrt{46}$. B. $\sqrt{48}$. C. $-\sqrt{50}$. D. $\sqrt{47}$.
Câu 4. Cho $\vartriangle ABC$ có $\overset{}{\mathop{A}}\,={{90}^{\circ }}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $\overset{}{\mathop{B}}\,+\overset{}{\mathop{C}}\,=\overset{}{\mathop{A}}\,$ B. $\overset{}{\mathop{B}}\,+\overset{}{\mathop{C}}\,\ne {{90}^{\circ }}$. C. $\overset{}{\mathop{B}}\,+\overset{}{\mathop{C}}\,>{{90}^{\circ }}$. D. $\overset{}{\mathop{B}}\,+\overset{}{\mathop{C}}\,<{{90}^{\circ }}$.
Câu 5. Qua điểm $A$ nằm ngoài đường thẳng $d$ có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng $d$?
A. không.
C. một.
B. hai. D. vô số.
Câu 6. Cho $\vartriangle ABC=\vartriangle MNP$. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. $AB=MN$. B. $\overset{}{\mathop{C}}\,=\overset{}{\mathop{P}}\,$ C. $BC=MP$.D.
D. $\overset{}{\mathop{B}}\,=\hat{N}$.
Câu 7. Lan làm thí nghiệm đun nước tinh khiết trong điều kiện bình thường và đo nhiệt độ của nước tại một số thời điểm sau khi bắt đầu đun được kết quả như sau:
Số phút sau khi bắt đầu đun 5 6 7 8 9 10 11
Nhiệt độ $\circ C$ 64 70 76 84 90 98 110
Giá trị nào không hợp lý trong dữ liệu về nhiệt độ của nước mà Lan thu được?
A. 110. B. 98. C. 64. D. 76.
Câu 8. Thông tin về môn học yêu thích nhất của 120 học sinh khối 6 được cho bởi biểu đồ dưới đây.
1. Tỉ lệ học sinh yêu thích nhất các môn học

Read:   File Word đề thi HSG Toán 7 - Năm học 2022 - 2023 các huyện, tỉnh thành trong cả nước

Số học sinh thích môn Toán nhiều hơn số học sinh thích học môn Văn là:
A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.
Phần II. Tự luận (8,0 điểm) Học sinh trình bày lờ giải vào giấy kiểm tra.
Bài I (1,0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:
1 $A=\frac{2}{3}\cdot \left( -6 \right)+0,25:1\frac{1}{4}$.
2 $B=0,2:\sqrt{\frac{1}{121}}+\frac{7}{3}\cdot \left| -15+9 \right|-{{\left( \frac{1712}{2022} \right)}^{0}}$.
Bài II (1,0 điểm) Tìm giá trị của $x$, biết:
1 $2x-0,5=x+\frac{1}{4}$.
2 $\left| x+\frac{2}{3} \right|-2=\frac{1}{5}$.
Bài III (2,5 điểm)
1 Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của các bạn lớp $7\text{ }\!\!~\!\!\text{ A}$ được cho bởi bảng sau:
Khả năng tự nấu ăn Không đạt Đạt Giỏi Xuất sắc
Số bạn nữ tự đánh giá 1 12 5 4
a) Trong hai dãy dữ liệu trên, dãy nào là dãy số liệu? Dãy nào không là dãy số liệu?
b) Dữ liệu trên có đại diện cho khả năng tự nấu ăn của các bạn lớp 7A được không? Tại sao?
2 Ngày 12/12/2022, An khảo sát dự đoán của tất cả các bạn trong lớp 7B về đội vô địch World cup 2022 của bốn đội vào vòng Tứ kết (mỗi bạn chỉ được chọn một đội); thu được kết quả như sau:
Đội bóng Argentina Croatia Morocco Pháp
Số bạn dự đoán 10 4 8 18
a) Tính số bạn tham gia cuộc khảo sát.
b) Tính tỉ lệ các bạn trong lớp 7B dự đoán đội vô địch World cup 2022 của bốn đội trên.
c) Hoàn thiện biểu đồ sau để biểu diễn kết quả dự đoán đội vô địch World cup 2022. (Học sinh vẽ trục tiếp vào biểu đồ dưới đây.)
.
Bài IV (3,0 điểm) Học sinh không vẽ lại hình vào giấy kiểm tra.
1 Cho hình vẽ sau, biết $\widehat{BAD}={{130}^{\circ }},AB\bot BC$ và $BC\bot DC$.
a) Chứng minh $AB//CD$.
b) Tính số đo $\widehat{ADC}$.
2 Cho tam giác $ABC$ có $AB=AC$. Trên các cạnh $AB$ và $AC$ lần lượt lấy các điểm $M\left( M\ne A,B \right)$ và $N$ sao $AM=AN$. Biết đoạn thẳng $BN$ cắt đoạn thẳng $CM$ tại điểm $O$.
a) Chứng minh $\vartriangle ABN=\vartriangle ACM$.
b) Chứng minh $\widehat{BMC}=\widehat{BNC}$ và $OB=OC$.
c) Gọi $F$ là trung điểm của đoạn thẳng $BC$.
Chứng minh ba điểm $A,O,F$ là ba điểm thẳng hàng.
(Ý 2.c học sinh vẽ thêm hình vào hình trên.)
.
Bài $\mathbf{V}(0,5$ điểm)
Tìm các giá trị nguyên $x,y$ thỏa mãn: $4{{(x-2022)}^{2}}+{{y}^{2}}=25$.

Read:   Đề thi HSG Toán 9 Bảo Lộc - Năm học 2022 - 2023

File Word đề kiểm tra HKI Toán 7 THCS Giảng Võ – Năm học 2022 – 2023

Tải về file word

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *