File Word đề thi HKI Toán 6 THCS Cẩm Thủy – Năm học 2022 – 2023

Nội dung đề thi HKI Toán 6 THCS Cẩm Thủy – Năm học 2022 – 2023

Câu 1.  Số tự nhiên chia hết cho 2 và 5 có chữ số tận cùng là:

A. 5 B. 2 C. 0 D. 2 hoặc 5

Câu 2Trong các tập hợp sau, tập hợp chỉ gồm số nguyên tố là:

A. \[\left\{ 1;3;5;7 \right\}\] B. \[\left\{ 2;4;6;8 \right\}\] C.\[\left\{ 3;5;7;9 \right\}\] D. \[\left\{ 2;3;5;7 \right\}\]

Câu 3. Kết quả sắp xếp các số 0; 1; -7; 8; -10 theo thứ tự giảm dần là:

A. -10; 8; -7; 1; 0  B. 0; 1; -7; 8; -10 C. 8; 1; 0; -7; -10    D. -10; -7; 0; 1; 8

Câu 4. Ước chung lớn nhất của 30 và 60 là:

 A. 60  B. 30  C. 15 D. 2

Câu 5. Trong tập hợp các số nguyên, các ước của 5 là:

 A. 1 và 5  B. -1 và -5  C. -5 và 5 D. -5; -1; 1; 5

Câu 6. Trong hình lục giác đều, mỗi góc có số đo bằng:

 A. 1200  B. 900  C. 600 D. 450

Câu 7. Trong các hình sau, hình không có tâm đối xứng là:

 A. Hình bình hành  B. Hình thoi  C. Hình chữ nhật D. Tam giác đều

Câu 8. Cách viết đúng khi phân tích số 50 ra thừa số nguyên tố là:

 A. 1.50  B. 2.25  C. 5.10 D. 2.52

Câu 9. Cho tập hợp \[A=\left\{ x\in Z/-3\le x \right.<2\left. {} \right\}\] . Số phần tử của tập hợp A là:

 A. 7  B. 6  C. 5 D. 4

Câu 10. Trong các hình sau, hình có vô số trục đối xứng là:

Read:   Tuyển tập đề thi file Word HKI Toán 8 Năm học 2022 - 2023 các tỉnh thành trong cả nước
 A. Hình vuông  B. Hình chữ nhật  C. Hình tròn D. Tam giác đều

Câu 11. Giá trị của tích 2. (-3)2 là:

 A. 18  B. 12  C. -18 D. -12

Câu 12:Biết $24 \[\vdots \] \[x\] ,36 \[\vdots \] \[x\] $ và \[6<x\le 36\] thì x có giá trị là:

 A. 24  B. 12  C. 6 D. 4

 

Câu 13. Hình thoi có cạnh 5dm thì chu vi của hình thoi đó là:

 A. 25dm  B. 25cm  C. 20cm D. 200cm

Câu 14. Trong các cặp số sau, cặp số nguyên tố cùng nhau là:

 A. 4 và 6  B. 8 và 9  C. 5 và 15 D. 7 và 21

Câu 15. Biết x – 5 = 34 : 32 thì x có giá trị là:

 A. 7  B. 9  C. 11 D. 14

  Câu 16. Nhà bác học Ac-si-met sinh năm -287 và mất năm -212.Tuổi thọ của ông là:

 A. 74  B. 75  C. -74 D. -75

PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17(1,0điểm). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):         

a) 15 – 203 – (- 203)

b) (-3).(-19) + 3.(- 30 – 19)

Câu 18(1,0điểm). Tìm x, biết:

a) x – 7 = -15

b) – 4x – (-7)= -11.35

Câu 19(1,0điểm). Trong một đợt quyên góp sách để ủng hộ các bạn học sinh nghèo, lớp 6A thu được khoảng 150 đến 200 quyển sách. Biết rằng khi xếp số sách đó theo từng bó một chục, một tá hay 20 quyển thì đều vừa đủ bó. Hỏi các bạn học sinh lớp 6A đã quyên góp được bao nhiêu quyển sách ?

Read:   Tổng hợp đề thi HSG Tin 9 các huyện ở Lâm Đồng – Năm học 2022 – 2023

Câu 20(2,0điểm). Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng bằng $\frac{1}{3}$ chiều dài. Người ta lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông cạnh 4dm. Tổng số tiền mua gạch là 12 150 000 đồng thì vừa đủ để lát. Hỏi giá tiền mỗi viên gạch lát nền là bao nhiêu ?

Câu 21(1,0điểm) Tính giá trị biểu thức: 4S – 32023

Biết S = 1 – 3 + 32 – 33 + …….- 32021 + 32022

File Word đề thi HKI Toán 6 THCS Cẩm Thủy – Năm học 2022 – 2023

Các bạn comment để lại mail mình sẽ chia sẻ file word

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *