File Word đề thi HKI Toán 6 THCS Hoàng Hoa Thám – Năm học 2022 – 2023

Đề thi HKI Toán 6 THCS Hoàng Hoa Thám – Năm học 2022 – 2023TRẮC NGHIỆM ( 2,0 điểm)

( Hướng dẫn trả lời: Ghi lại đáp án đúng vào giấy kiểm tra. Ví dụ: Câu 1: A)

Câu 1. Số đối của $-2023$ là:

A. $2023$ B. $-2023$ C. $3202$. D. $-3020$.

Câu 2. Kết quả của phép tính $\left( -25 \right).\left( -4 \right)$là:

A. $-100$ B. $100$ C. $21$ D. $-29$

Câu 3. Trong hai số sau, hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau:

A. 2 và 4 B. 5 và 45 C. 6 và 11 D. 9 và 12

Câu 4. Tổng các số nguyên $x$ thỏa mãn $-10<x<20$là:

A. $10$ B. $-10$ C.$-145$ D. $145$

Câu 5. Hình nào dưới đây có trục đối xứng?

Câu 6. Trong các hình sau, hình nào không có tâm đối xứng?

A. Hình vuông B. Hình chữ nhật C. Hình tam giác đều D. Hình bình hành

 

Câu 7. Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 20cm và 40cm. Diện tích của hình thoi đó là:

A. $400c{{m}^{2}}$ B. $600c{{m}^{2}}$ C. $800c{{m}^{2}}$ D. $200c{{m}^{2}}$

 

Câu 8.  Cho hình thang cân ABCD biết đáy nhỏ AB = 3cm; đáy lớn CD = 5cm và cạnh bên AD = 2cm. Chu vi của hình thang cân ABCD là:

A. $6cm$ B. $10cm$ C. $12cm$ D. $15cm$

  TỰ LUẬN ( 8,0 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) $-2022+17+2022$  
b) $\left( -37 \right).45+\left( -45 \right).63$
c) $\left[ 155-15.\left( {{2.5}^{2}}-{{3.4}^{2}} \right) \right] :{{\left( 12-7 \right)}^{3}}+{{2022}^{0}}$

Bài 2 (2,0 điểm). Tìm x biết:

a) $x-10=-4$ b) $132-2\left( x-4 \right)=46$ c) ${{2}^{x+3}}{{.2}^{2}}={{2}^{2}}.3+52$

Bài 3 (2,0 điểm). Trong buổi chào cờ đầu tuần của một trường, số học sinh khi xếp thành 12 hàng, 18 hàng, 21 hàng đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó, biết số học sinh ở trong khoảng 500 đến 600 học sinh.

Bài 4 (1,5 điểm). Bác Hùng có mảnh vườn hình chữ nhật và lối đi có kích thước như hình bên.

a) Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật.

b) Tính diện tích lối đi.

c) Phần diện tích còn lại của mảnh vườn bác Hùng trải thảm cỏ với  giá 170 000 đồng/m2. Tính số tiền bác Hùng phải trả để trải thảm cỏ?

Lối đi

Bài 5 (0,5 điểm). Cho một dải ô gồm 20 ô (quy ước ô đầu tiên bến trái dải ô là ô thứ nhất, ô tiếp theo là ô thứ hai, … , ô cuối cùng bên phải là ô thứ 20). Ở các ô thứ hai, thứ tư, thứ bẩy được điền lần lượt các số – 17; – 36; – 19. Tìm các số nguyên cho “ ? ” sao cho tổng của 4 số ở bốn ô liền nhau bằng – 100.

? -17 ? -36 ? ? -19 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.

File Word đề thi HKI Toán 6 THCS Hoàng Hoa Thám – Năm học 2022 – 2023

Thầy cô comment đề nhận file word

Read:   Tổng hợp một vài đề cương HKI Toán 6 file Word các bộ sách
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *