File Word đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2014 – 2015

File Word đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2014 – 2015

Câu 1: (2,0 điểm) Rút gọn biểu thức : A=$\sqrt{6+2\sqrt{2}\sqrt{3-\sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{12}+\sqrt{18-\sqrt{128}}}}}$.

Câu 2: (2,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, đường cao AH. Đường tròn đường kính AH cắt các cạnh AB và AC lần lượt tại D và E. Chứng minh BDEC là tứ giác nội tiếp.

Câu 3: (2,0 điểm) Cho phương trình bậc hai ẩn x, tham số m : x2 – 2(m – 1)x + m2 + 4m – 5 = 0.

Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức  $\frac{2}{{{x}_{1}}}+\frac{2}{{{x}_{2}}}=3$.

Câu 4: (1,5 điểm) Cho p q là các số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng  minh p2q2 chia hết cho 24.

Câu 5: (1,5 điểm) Cho  tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho  = 900. Chứng minh : $\frac{1}{B{{C}^{2}}}+\frac{1}{B{{D}^{2}}}=\frac{1}{A{{B}^{2}}}$.

Câu 6: (2,0 điểm) Cho ba số x, y, z ($x\ne 0,y\ne 0,z\ne 0$,$x+y+z\ne 0$) thỏa mãn điều kiện:    $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{x+y+z}$.

Chứng minh trong ba số  $x,y,z$phải có ít nhất một cặp số đối nhau.

Câu 7: (1,5 điểm) Giải hệ phương trình $\left\{ \begin{align}& {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+xy=19 \\& 2x+2y-xy=4 \\\end{align} \right.$.

Câu 8: (1,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD, AC là đường chéo lớn, qua C kẻ đường thẳng

vuông góc với tia AB tại E, qua C kẻ đường thẳng vuông góc với tia AD tại F.

Chứng minh:  AB.AE + AD.AF = AC2.

Câu 9: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên a sao cho a + 21 và a – 18 là các số chính phương.

Câu 10: (1,5 điểm) Cho $0<x<2$, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B $=\frac{9x}{2-x}+\frac{2}{x}$.

Read:   File Word đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2019 – 2020

Câu 11: (1,5 điểm) Cho tam giác ABC có diện tích bằng 16cm2, D là một điểm trên cạnh BC,      (D khác B, D khác C), kẻ DE song song với AC (E thuộc AB) và DF song song với AB (F thuộc AC). Biết         diện tích tứ giác AEDF bằng 6 cm2. Tính tỉ số  $\frac{BD}{BC}$.

Câu 12: (1,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A($\mathbf{\hat{A}}>$ 900) nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi D là trung điểm của AC, G là trọng tâm của tam giác ABD. Chứng minh OG vuông góc với BD.

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *