File Word đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2016 – 2017

File Word đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2016 – 2017

Câu  1: (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức:$\sqrt{6-2\sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{12}+\sqrt{18-\sqrt{128}}}}$

Câu  2: (2,0 điểm)  Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm M( M nằm giữa A và B), trên tia đối của tia CA lấy điểm N sao cho CN = BM. Vẽ MN cắt BC tại I. Chứng minh M và N đối xứng nhau qua I.

Câu  3: (2,0 điểm) Chứng minh rằng với mọi x $\in $ Z thì ${{x}^{4}}+6{{x}^{3}}+11{{x}^{2}}+6x$chia hết cho 24.

Câu 4: (2,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H $\left( D\in BC,E\in AC \right)$. Chứng minh rằng: $\tan \widehat{ABC}.tanC=\frac{AD}{DH}\cdot $

Câu  5: (1,5 điểm)  Với a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện

a + b + c + ab + bc + ca = 6abc. Chứng minh $\frac{1}{{{a}^{2}}}+\frac{1}{{{b}^{2}}}+\frac{1}{{{c}^{2}}}\ge 3\cdot $

Câu  6: (2,0 điểm) Với n$\in $ N, n > 1. Chứng minh ${{n}^{6}}+2{{n}^{3}}-{{n}^{4}}+2{{n}^{2}}$ không phải là số chính phương.

Câu  7: (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: $\left\{ \begin{align}& x+y+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{9}{2} \\& xy+\frac{1}{xy}=\frac{5}{2} \\\end{align} \right.$

Câu  8: (1,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của M biết:

$M=\frac{a\sqrt{a}-3}{a-2\sqrt{a}-3}-\frac{2\left( \sqrt{a}-3 \right)}{\sqrt{a}+1}+\frac{\sqrt{a}+3}{3-\sqrt{a}}$

Câu  9: (1,5 điểm) Giải phương trình ${{x}^{2}}+5x+8=3\sqrt{2{{x}^{3}}+5{{x}^{2}}+7x+6}$

Câu 10: (2,0 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính AC, trên đoạn OC lấy điểm B $\left( B\ne O,B\ne C \right)$. Gọi M là trung điểm của AB. Dựng dây DE vuông góc với AB tại M, EB cắt DC tại F. Gọi S là giao điểm của BD và MF, CS lần lượt cắt DA và DE tại L và K. Chứng minh:$\frac{DA}{DL}+\frac{DB}{DS}=\frac{DE}{DK}\cdot $

Read:   File Word đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2012 – 2013

Câu 11: (1,0 điểm) Cho biểu thức  $P={{x}^{3}}+{{y}^{3}}-3\left( x+y \right)+2017$. Tính giá trị biểu thức với $x=\sqrt[3] {3+2\sqrt{2}}+\sqrt[3] {3-2\sqrt{2}};\,\,y=\sqrt[3] {17+12\sqrt{2}}+\sqrt[3] {17-12\sqrt{2}}$

Câu 12: (2,0 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi O là trung điểm của BC, dựng đường tròn (O) tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại D và E. M là điểm chuyển động trên cung nhỏ DE, tiếp tuyến với đường tròn (O) tại M cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại P và Q. Chứng minh BC2 = 4BP.CQ. Từ đó xác định vị trí của M để diện tích tam giác APQ đạt giá trị lớn nhất.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *