File Word đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2019

File Word đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2019

Bài 1 (2 điểm):       Cho  $A=\frac{2\sqrt{3+\sqrt{5-\sqrt{13+\sqrt{48}}}}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$, chứng minh A là một số nguyên

Bài 2 (2 điểm):       Chứng minh rằng $2{{n}^{3}}+3{{n}^{2}}+n$ chia hết cho $6$ với mọi số nguyên $n$

 

Bài 3 (2 điểm):       Cho tam giác ABC cân tại A , đường cao BH và đường phân giác AE cắt nhau tại M. Chứng minh rằng EH là tiếp tuyến của đường   tròn đường kính AM

 

Bài 4 (2 điểm):   Tìm nghiệm nguyên của phương trình $2x+5y-3xy=1$

 

Bài 5 (1,5 điểm):    Cho  $a+b+c=0$ và ${{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}=1$. Tính giá trị của biểu thức

$M={{a}^{4}}+{{b}^{4}}+{{c}^{4}}$

Bài 6 (1,5 điểm):   Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $B=\frac{3x+4}{{{x}^{2}}+1}$

Bài 7(1,5 điểm):     Quãng đường từ A đến B gồm đoạn lên dốc AC , đoạn nằm ngang CD, đoạn xuống dốc DB, tổng cộng dài 30km.Một người đi từ A đến  B rồi từ B về A hết tất cả $4$giờ 25 phút. Tính quãng đường nằm ngang, biết vận tốc lên dốc ( cả lúc đi lẫn lúc về ) là $10km/h$, vận tốc xuống dốc (cả lúc đi lẫn lúc về ) là $20km/h$, vận tốc trên đoạn  đường nằm ngang là $15km/h$

Bài 8(2,0 điểm):     Trên các cạnh $BC,CD$ của hình vuông lấy lần lượt hai điểm $N,E$ sao  cho $\widehat{EAN}={{45}^{0}}$. Đường thẳng BD cắt AN và AE lần lượt tại H và K. Chứng minh rằng các điểm H , N,C,E,K nằm trên cùng một đường   tròn

Bài 9(2,0 điểm):    Cho $a,b,c$ là ba số thực dương thõa mãn $abc=1$

Read:   File word đề thi HSG Toán 9 TP Nam Định - Năm học 2022 – 2023

Chứng minh$\frac{a}{(a+1)(b+1)}+\frac{b}{(b+1)(c+1)}+\frac{c}{(c+1)(a+1)}\ge \frac{3}{4}$

Bài 10(1,5 điểm):   Giải phương trình $\sqrt{4{{x}^{2}}-15x+20}=4x-10+7\sqrt{x-1}$

Bài 11(2,0 điểm):   Cho tam giác nhọn $ABC$ có trực tâm là điểm $H$.

Chứng minh $HA+HB+HC\le \frac{2}{3}(AB+BC+CA)$

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *