File Word Đề thi HSG Toán 9 – Tỉnh Cao Bằng – Năm học 2022 – 2023

File Word Đề thi HSG Toán 9 – Tỉnh Cao Bằng – Năm học 2022 – 2023

Câu 1. (4,0 điểm)
a)Tính giá trị của biểu thức $A=(6+\sqrt{35})(\sqrt{14}-\sqrt{10}) \sqrt{6-\sqrt{35}}$.
b) Cho các số a, b, c thỏa mãn $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}=7 ; a+b+c=23$ và $\sqrt{a b c}=3$.
Tính giá trị của biểu thức $B=\frac{1}{(\sqrt{a-1})(\sqrt{b}-1)}+\frac{1}{(\sqrt{b}-1)(\sqrt{c}-1)}+\frac{1}{(\sqrt{c}-1)(\sqrt{a}-1)}$.
Câu 2. (4,0 điểm)
a) Cho các đường thẳng $\left(d_1\right): y=5 x+3,\left(d_2\right): y=6-4 x$ và $\left( {{\Delta }_{n}} \right):y=mx$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m sao cho đường thẳng $\left( {{\Delta }_{m}} \right)$ cắt hai đường thẳng $\left( {{d}_{1}} \right),\left( {{d}_{2}} \right)$ lần lượt tại hai điểm A và B thỏa mãn điểm A có hoành độ âm, điểm B có hoành độ dương.
b) Giải hệ phương trình sau trên tập số thực: $\left\{\begin{array}{c}5 x+3 y=2023 x y \\ x-2 y=116 x y\end{array}\right.$
Câu 3. (4,0 điểm)
a) Tìm một đa thức bậc ba $P(x)$, biết khi chia $P(x)$ cho các đa thức $(x-1)$, $(x-2) .(x-3)$ đều được số dư là 6 và $P(-1)=-18$.
b) Tìm tất cả các số nguyên $n$ sao cho $n^2-n+13$ la số chính phương.

Câu 4. (6,0 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm $O$ đường kính AB, Gọi $C$ lả một điểm nằm trên nửa đường trỏn $(O)\,(C\ne A,C\ne B)$. Gọi $H$ là hình chiếu vuông góc của $C$ lên AB; điểm $D$ là điểm đối xứng với A qua C ; I, J lần lươt là trung điểm của CH và DH.

a) Chứng minh $\widehat{CIJ}=\widehat{CBH}$

b) Chứng minh $\Delta CJH$ đồng dạng với $\Delta HIB$.
c) Xác định vị trí của điểm C trên nửa đường tròn (O) sao cho AH + CH đạt giá trị lớn nhất.

Read:   File Word Đề thi HSG Toán 9 – Huyện Thanh Trì – Năm học 2022 – 2023

Câu 5. (2,0 điểm)
Cho các số dương a, b, c thỏa mãn $\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{b^2+c^2}+\sqrt{c^2+a^2}=\sqrt{2023}$.
Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b} \geq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2023}{2}}$.

———— Hết ————

Tải về

Thầy cô tham gia nhóm facebook của Wtailieu để nhận thêm nhiều file word

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *