File Word đề thi vào 10 chuyên Bạc Liêu – Năm học 2022 – 2023

File Word đề thi vào 10 chuyên Bạc Liêu – Năm học 2022 – 2023

Câu 1. (4 điểm)

a) Chứng minh biểu thức $S={{n}^{3}}{{\left( n+2 \right)}^{2}}+\left( n+1 \right)\left( {{n}^{3}}-5n+1 \right)-2n-1$chia hết cho 120, với $n$là số nguyên

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $\left( 2x+y \right)\left( x-y \right)+3\left( 2x+y \right)-5\left( x-y \right)=22$

Câu 2. (4 điểm)

Rút gọn biểu thức $P=\left( \frac{\sqrt{a}}{a-1}+\frac{3a+5\sqrt{a}}{a\sqrt{a}-a-\sqrt{a}+1} \right)\left[ \frac{{{\left( \sqrt{a}-1 \right)}^{2}}}{4\sqrt{a}} \right] \left( \begin{align}& a>0 \\& a\ne 1 \\\end{align} \right)$

Giải hệ phương trình $\left\{ \begin{align}& x\left( {{x}^{2}}+{{y}^{2}} \right)-40y=0 \\& {{x}^{2}}+6{{y}^{2}}-40=0 \\\end{align} \right.$

Câu 3. (4 điểm)

a) Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$để phương trình ${{x}^{2}}-5x+m-2=0$có hai nghiệm dương phân biệt ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$thỏa mãn hệ thức $\frac{1}{\sqrt{{{x}_{1}}}}+\frac{1}{\sqrt{{{x}_{2}}}}=\frac{3}{2}$

b) Cho $a,b,c$là các số dương thỏa mãn $a+b+c=3.$Chứng minh rằng:

${{a}^{2}}b+{{b}^{2}}c+{{c}^{2}}a\ge \frac{9{{a}^{2}}{{b}^{2}}{{c}^{2}}}{1+2{{a}^{2}}{{b}^{2}}{{c}^{2}}}$

Câu 4. (4 điểm) Cho đường tròn tâm O có đường kính $MN=2R.$Vẽ đường kính $AB$của đường tròn (O) (A khác M và A khác N). Tiếp tuyến của đường tròn $\left( O \right)$tại N cắt đường thẳng $MA,MB$lần lượt tại các điểm $I,K$

  1. Chứng minh tứ giác $ABKI$nội tiếp
  2. Khi đường kính $AB$quay quanh tâm O thỏa mãn điều kiện đề bài, xác định vị trí của đường kính $AB$để tứ giác $ABKI$có diện tích nhỏ nhất

Câu 5. (4 điểm) Cho nửa đường tròn $\left( O \right)$đường kính $AB,$điểm C thuộc nửa đường tròn (C khác A và B). Gọi I là điểm chính giữa cung $AC,E$là giao điểm của $AI$và BC. Gọi $K$là giao điểm của $AC$và BI

  1. Chứng minh rằng $EK\bot AB$
  2. Gọi F là điểm đối xứng với K qua I. Chứng minh $AF$là tiếp tuyến của $\left( O \right)$
  3. Nếu $\sin \angle BAC=\frac{\sqrt{6}}{3}$. Gọi $H$là giao điểm của $EK$và $AB.$Chứng minh $KH.\left( KH+2HE \right)=2HE.KE$
Read:   Tổng hợp các bài toán thực tế về hình không gian luyện thi vào 10
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *