File Word Đề thi Vào 10 Môn Lý Hà Nội – Năm học 2023 – 2024

File Word Đề thi Vào 10 Môn Lý Hà Nội – Năm học 2023 – 2024

Câu I 1.5 diêm)
Hinh 1 là so dô nguyên lý cùa một khấu súng phun nước, Khi bop cò sùng thi áp suât do nitctông giyy ra ducac nức truyển nguyể vẹn tớ vöi phun. Biêt: tiết diên cùa pit-tông và vôi phun turong üng la $2,0 \mathrm{~cm}^2$ va $0,08 \mathrm{~cm}^2$; khối lương riêng sùng làm pit-tông dich chuvền $2.0 \mathrm{~cm}$ thì tốc độ nước ờ vỏi phun là $6,3 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$.
1. Tinh áp lưc nướ tai vơi phun, khố lưomg nước phun ra và công cho một tần bóp cò.
Hinh. 1
2. Coi công làm dịch chuyển nưóc trong pit-tông tỉ lẹ vói khối lưọng nước và bình phương tốc đô nước ở vỏi phun. Tim tốc đậ nứćc à vồ phun khi tác dụng lục có độ lón $6,0 \mathrm{~N}$ vảo có súng. Càu II $(2,0$ điể $)$
Hinh 2 biểu diễn so đồ cùa hệ thông làm mát động co ỏ tô. Trong một lần thừ nghiẹ̣̣ hệ thống nây, các số liệu dựec thông kê vào Bâng 1. Coi rĭng, khi nhién liệu bị đốt cháy hoàn toàn thi $30 \%$. nhiệt năng từ nhiên liếu durye chuyén thành cos năng có ich.
Hinh 2
Bàng 1
1. Tại sao nước đurơc chọn lả chất làm mát trong hệ thông thay vi các chất lóng khác trong Bàng 1 ?
2. Tinh nhiêt lurong hao phí trong thư nghiêm và nhiêt lương nưóc nóng tóa ra môi trương qua cac lả tàn nhiệt. Nêu hai nguyên nhân gây ra sur khâe nhau giữa nhiẹt lương hao ohí và nhièt lưong nướenóng tòa ra môi trưoung.
3. Tính nhiêt đô cùa dòng không khí đíra khỏi cíc lá tàn nhiêt. Câu III $(2,5$ diêm)
1. 1. Dạ̉t điểm sảng $S$ trên trục chinh của một thấu kinh hội tụ có tiêu cب̛ là $8 \mathrm{~cm}$ thu đự̣c ành $S^{\prime}$ câch $S$ một đoàn $36 \mathrm{~cm}$. Tìm khoảng cách từ $S$ đến thấu kinh.
(Thi sinh ducoe sir dung cong thre thâu kinh $\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d}$ )
2. Trong một triên läm nghẹ thuạt, người ta treo bức tranh AB trên tường và đặt gương phả̉ng $\mathrm{PQ}$ trên sân nhà đế khách tham quan ngấm bức tranh qua gurong. Cic giá trị kich thuớc và khoàng cách đưoc cho trèn Hinh 3. Bạn Linh đén triển läm, dưng thẳng trên sàn nhà dể quan sát bửe trunh, khoàng cách từ mụ̆t sàn đến mắt cùa Linh là $1,6 \mathrm{~m}$. Bó qua dô dây cùa gương và bức tranh.
a) Vฮ hinh đế chi ra vùng không gian mà khi dưng trong đó, ban Linh nhin đuroe toàn bộ ành cùa bức tranh qua gurong.
b) Xảc địn khoàng cảch tù̀ Linh đến bức tương dể bạn ấy nhìn đư⿳̧冖 toàn bô ành của bưc tranh qua gưong. Câu IV $(2,5$ diêm $)$
1. Mạch diện Hình 4.1 là một phẩ cùa ro-le nhiẹt. Nguồn điẹn có hiĉ̣u điç̣n thế không đổi $U=9 V ; r$ là điẹn trứ có gia tri không đổi bằng $100 \Omega$; vôn kế vh ampe kế lỷ tương; bó qua đię̣n trư dây nối và khóa K. Đięnn trỏ $R$ có giả tri phụ thuọe vào nhiẹt đọ ben ngoài theo dô thi Hinh 4.2.
a) Khóa $K$ đóng:
Tim số chỉ cùa vôn kế và ampe kế.
b) Khôa K mờ
+ Tim số chì cùin vồ ké và ampe kế khi nhiệt độ tai $R$ là $50^{\circ} \mathrm{C}$.
+ Tim nhiẹt độ tᄈ̣i $R$ dể công suât tiêu thụ trên nó lón nhất.
+ Khi nhiĉ̣t độ tại $R$ biến thiên trong khoàng từ $80^{\circ} \mathrm{C}$ đến $120^{\circ} \mathrm{C}$, lâp biểu thúc mô th̉ sư phu thuộc cừ số chi vôn kế vào nhiêt đô.
2. Một họ̉p kín chún bên trong 3 diện trớ được nối với nhau và đura ra ngoài 3 dâu dây $\mathrm{M}, \mathrm{N}, \mathrm{P}$. Dùng ồm kế lần lự̣t nối với các đẩu dây thi ôm ké chi các giá tri $R_{M N}=6 \Omega ; R_{N P}=10 \Omega ; R_{U r}=12 \Omega$. Xác địhh giâ tri cùa các diẹ̄n trơ bên trong hộp.
Cŝn V $(1,0$, đีểm)
An mang theo hai bình nhiên liệu dự trữ cho chuyến di chơi xa của mình. Vi so suát nên chỉ có một bình chíra nhiên liẹu cùng loụi với nhiên liệu cùa xe. Khói luọng riêng của nhiên liçu trong bình cón lai khác khố lựng riêng của nhiên liệu dùng cho xe, Vơi mọt cóc dưng, mọt vât năng, dây bụ̣c và một tua-no-vit, An dü chọn đurọe đüng binh nhiên liệu düng cho xe. Em hliy dưr doán cách làm của An.

Read:   Đề thi vào THPT chuyên Lý Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2021 – 2022
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *