File Word Đề thi Vào 10 Môn Lý Tỉnh Hòa Bình – Năm học 2023 – 2024

File Word Đề thi Vào 10 Môn Lý Tỉnh Hòa Bình – Năm học 2023 – 2024

Câu 1: (2,00)

Hàng ngày, vào lúc $6 h 30$ Lẹ chơ em từ nhà đến trường băng xe đạp. Hôm qua do xe bi hóng, xe chi đi đưọ̣ mọt người, hai chị cm đã giải quyết nhu sau: Lệ nhường em đi xe đạp trước, coon minh đi bọ.. Khi em đi đến một vị trị $\mathrm{M}$ thích hơp ( $\mathrm{M}$ nằm trên đoạn đường từ nhà đến trương), em gừi xe đạp ở đó cho chị rồ tiếp tuc di bọ đến trường, còn Lệ đi bộ đến vị trí $\mathrm{M}$ thi lây xe đạp rồi đi dén trường, biêt cả hai chị em đến trường vứa dúng lúc 7 ho0. Tốe đọ đi bọ và đi xe đạp cùn em lần lươt là $v_{b 1}=4(\mathrm{~km} / \mathrm{h}), v_{d i}=10(\mathrm{~km} / \mathrm{h})$; tốc độ đi bộ và đi xe đạp của Lẹ lần lươt là $v_{b 2}=6(\mathrm{~km} / \mathrm{h}), v_{d 2}=12(\mathrm{~km} / \mathrm{h})$; đoạn đường từ nhà đến trường coi là thẳng, bó qua thời gian gừi xe vả láy xe. Biết giờ vảo học là $7 h 00$.
1. Tính chiều dài quã̀ng đường từ nhà đến trường và khoàng cách từ nhà đến chỗ gửi $\mathrm{xe} \mathrm{M} ?$
2. Hôm nay do chưa sửa được xe nên hai chị em vã̃ đến trường theo phương an của ngày hôm qua. Tuy nhiên khi băt dạ̀u khở hành thì hai chị em nhận được thông báo gấp là em cần có mặt ờ trương trước giờ vào học 5 phút, hai chị em xử lý như sau: Lệ vẩn nhường em đi xe đạp trước, khi em đến vị tri $\mathrm{N}$ thich hợp $\mathrm{N}$ nằm trên đoạn đường từ nhà đến trường) thì gừi xe đạp ở đó cho chị rồi tiếp tục đi bộ đến trường, em đến trường vừa kịp giờ theo thông báo, đồng thời xin phép nhà trương cho chį đến muộn, còn Lệ đi bộ đến vị trí $\mathrm{N}$ xin xe đạp rồi tiếp tục đi đến trường. Biết hai chi em vẫn đi với tốc độ như ngày hôm qua.
a) Vị tri gừi xe $N$ cách nhà bao xa?
b) Hói Lệ đến muộn hơn giò quy định (7h00) bao làu?

Read:   Đề thi vào lớp 10 chuyên Lý Tỉnh Lâm Đồng - Năm học 2018 - 2019

Câu 2: (2,0 đ)

Cho mạch diện như hình 1. Biết: $R_1=2 \Omega ; R_2=12 \Omega ; R_3=3 \Omega ; R_4=4 \Omega ; R_{\mathrm{s}}=6 \Omega$; $U_{A B}=U=18 \mathrm{~V}$. Ampe kế lý tương, bò qua điẹn trờ các dây nối và các khoá $\mathrm{K}$. Tỉnh số chỉ Ampeke, $U_{M V}$ nếu:
1. Khoá $k_1$ đóng, khoá $k_2$ mơ.
2. Khoá $k_1$ mơ, khoá $k_2$ đóng.
3. Cả hai khoá đều đóng.

Câu 3:(2.5 đ)

Cho mạch diện như hình 2. Biết $R_1=3 \Omega ; R_2=2 \Omega ; R_f=R_3=6 \Omega, R_4$ là biến trớ có giá trị có thể thay đồi từ 0 đến $10 \Omega$; $U_{A B}=U=18 \mathrm{~V}$. Ampe kế và Vôn ké lý tường, bỏ qua điện trở các dây nối và khoá $\mathrm{K}$.

céc thông só đinh inừ cuia bông đèn và số chì caic dung cu do?
2. Mó khol K curc dai nay?
b) Tim giá tri của $R_4$ để công suất tieu thụ trên cả mạch đat cưe đại? Tinh công suât croc dai này?

Câu 4: (1.5 đ)

G dièu kiện àp suât thương, ngưử ta dân hoi nưứ sôi băo hoà có nhiẹt đa $100^{\circ} \mathrm{C}$ vâo dung riêng cùa nước và cùa binh lầ lươt la $C=4200(\mathrm{~J} / \mathrm{kgK}), C_2=840(\mathrm{~J} / \mathrm{kgK})$. Biết ràng ơ lựmg nước trong binh có khớ lireng gû́p đôi khối lưưng binh.
1. Bó qua mọi hao phi, ó thờ điểm khi nước trong bình tâng vửa đûng dến $100^2 \mathrm{C}$ thi khối lương nưức trong binh gấp bao nhiéu lìn khối lirọng binh?

Câu5:(2,00 đ)

nhò $\mathrm{AB}$ sao cho $\mathrm{AB}$ vuông góc với true chinh của thẩ kinh, $\mathrm{A}$ năm trên truc chính và ành từ änh đến thâu kinh.
1. Vè hinh minh hoy. thưc: $d^{\prime}=\frac{d . f}{d-f}$.
3. Ban dầu vạt $\mathrm{AB}$ đặt cách thâu kinh một đoạn $45 \mathrm{~cm}$, khi dich vầt $\mathrm{AB}$ lại gần tháu kinh thèm mọt đoạn $20 \mathrm{~cm}$ thì thấy ành không đởi bản chát và an̉h di chuyể một đoạn $64 \mathrm{~cm}$ so với ảnh lúe trứ̛́c. Tính tiêu cur $\mathrm{f}$ và xíc dinh vi tri cảc ânh?

Read:   File Word Đề thi Vào 10 Chuyên Lý Hạ Long - Quảng Ninh – Năm học 2023 – 2024
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *