File Word đề thi vào chuyên toán An Giang – Năm học 2022 – 2023

File Word đề thi vào chuyên toán An Giang – Năm học 2022 – 2023

Bài 1. (2,5 điểm)

          Cho $A={{\left( 4+x+2\sqrt{3+x} \right)}^{2}}-10{{\left( 1+\sqrt{3+x} \right)}^{2}}$

  1. Tính giá trị biểu thức $A$ khi $x=2\sqrt{2}$
  2. Tìm x biết $A=-9$

Bài 2. (2,0 điểm)

          Cho Parabol $\left( P \right):y=-2{{x}^{2}}$và hai điểm $A\left( -1;0 \right),B\left( 1;-2 \right)$

  1. Vẽ đồ thị (P) và hai điểm $A,B$trên cùng hệ trục tọa độ
  2. Viết phương trình đường thẳng $\left( d \right)$song song với AB và tiếp xúc với $\left( P \right)$

Bài 3. (2,0 điểm)

          Cho phương trình bậc hai ẩn $x,n$là tham số: $n{{x}^{2}}-2\left( n+1 \right)x+n=0$

  1. Tìm n để phương trình có hai nghiệm phân biệt ${{x}_{1}};{{x}_{2}}$
  2. Chứng minh rằng $\left| {{x}_{1}}-{{x}_{2}} \right|\le 2\sqrt{3}$với mọi số $n$nguyên dương

Bài 4. (2,0 điểm)

Cho tam giác $ABC$vuông tại C $\left( AC>BC \right),BC=2.$Biết rằng đường tròn (O) qua ba điểm $A,B,M$(M là trung điểm của $BC)$cắt AC tại L với $BL$là tia phân giác của góc $ABC$

a) Chứng minh $CA.CL=2$

b) Chứng minh $AB.LC=BC.LM$

c) Tính độ dài cạnh $AB$
Bài 5. (1,0 điểm)

          Một nông dân thu hoạch 100 trái dưa lưới có khối lượng trung bình là $1,5kg.$Trong 100 trái này có các trái dưa lưới nặng hơn $1,5kg$có khối lượng trung bình là $1,73kg$, các trái dưa lưới nhẹ hơn 1,5kg có khối lượng trung bình là $1,33kg$và các trái dưa lưới nặng đúng $1,5kg$

  1. Tìm biểu thức liên hệ giữa số trái dưa lưới theo khối lượng của chúng
  2. Có ít nhất bao nhiêu trái dưa lưới nặng đúng 1,5kg ?
Read:   [Chủ đề 4 – Toán thực tế] Dạng 6: Bài toán xác định chỉ số sinh học của con người

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *