Kiểm tra mảng đối xứng trong pascal

Mảng đối xứng: Nhập vào 1 mảng n phần tử (n <1000). Kiểm tra mảng có đối xứng không? (VD: mảng đối xứng : 4  5  -7  5  4 hay  4  7  7  4)

Dữ liệu vào file: mang_dx.inp Dữ liệu ra file: mang_dx.out
– Dòng 1: chứa số n- Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng Yes (No)
var n,i,tem:longint;f:text;a:array[1..1000]of longint;kt:boolean;

begin

{----Doc file ----}
  assign(f,'mang_dx.inp'); reset(f);
  readln(f,n);
  for i:=1 to n do read(f,a[i]);
  close(f);
{-- Kiem tra-----}
  kt:=true; tem:=n div 2;
  for i:=1 to tem do if a[i]<>a[n-i+1] then
    begin
      kt:=false;
      break;//thoat khoi vong lap
    end;

{----Mo file de ghi----}
  assign(f,'mang_dx.out'); rewrite(f);
 
  if kt then write(f,'Yes') else write(f,'No');
  close(f);
end.

 

Read:   Đi tìm cách chuyển file PDF, file hình ảnh chứa công thức toán sang Word không bị lỗi công thức
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *