Kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ hay không trong Python và C++

Trong lập trình, để kiểm tra xem n có toàn bộ chữ số lẻ hay không, chúng ta sử dụng một biến boolean (ví dụ: all_odd) để theo dõi kết quả. Ban đầu, ta đặt all_oddtrue, cho rằng số n có toàn chữ số lẻ. Sau đó, ta sử dụng một vòng lặp để lặp qua từng chữ số của n. Trong mỗi vòng lặp, ta kiểm tra xem chữ số đó có lẻ hay không bằng cách sử dụng phép chia % 2. Nếu có ít nhất một chữ số chẵn, ta đặt all_odd thành false và kết thúc kiểm tra. Cuối cùng, ta in kết quả kiểm tra: nếu all_odd vẫn là true, thì n có toàn chữ số lẻ, ngược lại, ta thông báo rằng n không có toàn chữ số lẻ. Quá trình này giúp xác định một cách hiệu quả tính chẵn lẻ của chữ số trong n.

Kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ hay không trong Python

Để kiểm tra xem số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ hay không trong Python, bạn có thể sử dụng một vòng lặp và phép toán để kiểm tra từng chữ số của n. Dưới đây là một ví dụ:n = int(input("Nhập số nguyên dương n: ")) # Nhập số nguyên dương từ người dùng

# Đảm bảo n là số nguyên dương
if n <= 0:
  print("Vui lòng nhập số nguyên dương.")
else:
  all_odd = True # Biến kiểm tra tất cả chữ số lẻ, ban đầu đặt là True

  while n > 0:
    digit = n % 10 # Lấy chữ số cuối cùng của n
    if digit % 2 == 0:
      all_odd = False # Nếu có chữ số chẵn, đặt biến all_odd thành False
      break # Thoát khỏi vòng lặp ngay khi tìm thấy chữ số chẵn
    n //= 10 # Loại bỏ chữ số cuối cùng của n

  if all_odd:
    print("Số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ.")
  else:
    print("Số nguyên dương n không có toàn chữ số lẻ.")

Trong code này:

 1. Bạn nhập số nguyên dương n từ người dùng và đảm bảo rằng n là số nguyên dương (lớn hơn 0).
 2. Chúng ta khởi tạo biến all_odd để kiểm tra xem tất cả chữ số của n có lẻ hay không, ban đầu đặt là True.
 3. Sử dụng một vòng lặp while để lặp qua từng chữ số của n. Trong mỗi vòng lặp, chúng ta lấy chữ số cuối cùng của n và kiểm tra xem nó có phải là chữ số lẻ (nếu chia cho 2 dư) hay không. Nếu có ít nhất một chữ số chẵn, chúng ta đặt all_odd thành False và thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức.
 4. Sau khi vòng lặp kết thúc, chúng ta kiểm tra giá trị của all_odd và in thông báo tương ứng về việc có toàn chữ số lẻ hay không.
Read:   Giáo trình tự học Python và C++ từ cơ bản tới nâng cao

Kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ hay không trong C++
#include <iostream>

int main() {
  unsigned int n; // Số nguyên dương n
  std::cout << "Nhập số nguyên dương n: ";
  std::cin >> n; // Nhập số nguyên dương từ người dùng

  // Đảm bảo n là số nguyên dương
  if (n <= 0) {
    std::cout << "Vui lòng nhập số nguyên dương." << std::endl;
    return 0;
  }

  bool all_odd = true; // Biến kiểm tra tất cả chữ số lẻ, ban đầu đặt là true

  while (n > 0) {
    int digit = n % 10; // Lấy chữ số cuối cùng của n
    if (digit % 2 == 0) {
      all_odd = false; // Nếu có chữ số chẵn, đặt biến all_odd thành false
      break; // Thoát khỏi vòng lặp ngay khi tìm thấy chữ số chẵn
    }
    n /= 10; // Loại bỏ chữ số cuối cùng của n
  }

  if (all_odd) {
    std::cout << "Số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ." << std::endl;
  } else {
    std::cout << "Số nguyên dương n không có toàn chữ số lẻ." << std::endl;
  }

  return 0;
}

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *