Làm việc với tài liệu lớn trong latex

Trước tiên ta hãy tìm hiểu các đơn vị phần trong văn bảng (sectional units)

Các phần trong văn bảng thường được xác định theo thứ tự cấp bậc sau

Ví dụ một lớp văn bảng dạng sách (book) như sau:
\documentclass[12pt,twoside] 
{book}
\usepackage[utf8] 


{vietnam}
\renewcommand{\thesubsubsection}{\alph{subsubsection})}
\begin{document}
\pagenumbering{roman}
\setcounter{tocdepth}{1}
\setcounter{secnumdepth}{4}
\tableofcontents %in muc luc
\chapter*{Phan mo dau}
Noi dung phan mo dau
\pagenumbering{arabic}
\setcounter{page}{4}
\chapter{Tieu de chuong 1}
\section{Tieu de bai 1}
\subsection{Tieu de nho 1}
\subsubsection{Muc con nho 1}
\section{Tieu de bai 2}
\subsection{Tieu de nho 2}
\subsubsection{Muc con 1}
\subsubsection{Muc con 2}
\section{Tieu de bai 3}
\subsection{Tieu de nho 3}
\subsubsection{Muc con 1’}
\subsubsection{Mc con 2}
\end{document}

– Lệnh \tableofcontents: tạo mục lục
– Lệnh
\setcounter{secnumdepth}{4}: đánh được 4 số ví dụ 1.1.2.1
– Lệnh
\pagenumbering{roman}: đánh số La Mã.
– Lệnh
\pagenumbering{arabic}: đánh số thứ tự. – Để tạo tên chương, ta sử dụng lệnh \chapter{Tên chương}.
– Muốn tạo 1 mục lớn trong chương ta sử dụng lệnh
\section{Nội dung của bài 1}.
– Lệnh
\subsection{Nội dung 1 của bài 1}: tạo mục nhỏ trong nội dung 1 mới vừa tạo.
– Lệnh
\chapter*{lời mở đầu}: không hiển thị tên chương.

6.2. Tạo header và footer với gói fancyhdr

– Để sử dụng gói fancyhdr cần khai báo lệnh \usepackage{fancyhrd} trước \begin{document}.

6.2.1. Tạo header/footer

Trước hết ta cần nắm được 07 chữ cái sau để tạo được header/footer theo ý muốn.

E: Even page (Trang lẻ)
O: Odd page (Trang chẳn)
L: Left field (Viết nội dung bênh trái)
C: Center field (Nội dung ở giữa)
R: Right field (Viết nội dung bênh phải)
H: Header (Tiêu đề phần phía trên)
F: Footer (Tiêu đề phần phía dưới)

Read:   Đề thi HSG Tin 11 Tỉnh Thanh Hóa - Năm học 2017 - 2018 - Có Code tham khảo

Viết các lệnh khai báo sau đây trên dòng lệnh \begindocument|

1. \fancyhead{}
2. \fancyfoot{}
3. \fancyhead[RO,LE] {Nºi dung}
4. \fancyfoot[CO,RE] {Nºi dung}
5. \fancyfoot[LO,CE] {Nºi dung}
6. \fancyfoot[LE,RO] {\thepage}
7. \renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt} tạo thanh thước trên header
8.
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt} tạo thanh thước dưới footer

Chúng ta sử dụng lệnh chung số \fancyhead{} là viết tiêu đề phía trên và \fancyfoot{} viết tiêu đề phía dưới. Một tài liệu ta luôn có trang chẵn và trang lẻ.

Để viết nội dung ở phần Left-Header (phần mô tả chung) ta dùng dòng lệnh số 2 bằng cách kết hợp các chữ cái thì lệnh này được hiểu là sẽ xác định “nội dung” cho cả tiêu đề bên trái trên các trang chẵn và tiêu đề bên phải trên các trang lẻ.

Tương tự ta hiểu được dòng lệnh số 5.

Tóm lại chỉ cần kết hợp 7 chữ cái O, E, L, C, R, H, F sẽ viết được tiêu đề.

Ở dòng lệnh số 6 có thêm tham số {\thepage} dùng để đánh số cho trang, bằng cách ta kết hợp các chữ cái dòng lệnh sẽ được hiểu là đánh số trang phía dưới bênh trái trang lẻ và đánh số trang phía dưới bên phải trang chẵn.

Với dòng lệnh số 7 dùng để kẻ một đường chân ở phía trên với độ dày là 0.4pt.

Với dòng lệnh số 8 dùng để kẻ một đường chân ở phía dưới với độ dày là 0.4pt. Chú ý là có thể thay đổi thông số 0.4pt.

Read:   Đề khảo sát đội tuyển HSG Tin 11 - Nam Đàn - Nghệ An 1819

6.2.2. Bố cục mặc định

Chúng ta hãy sử dụng lớp tài liệu book.cls và các cài đặt mặc định cho fancyhdr, vì vậy chúng tôi chỉ cần các lệnh khái báo

\usepackage{ fancyhdr }
\pagestyle { fancy

và mọi thứ được gói fancyhdr tự động hóa mọi thứ. Trên các trang nơi chương mới bắt đầu, chúng ta có một trung tâm số trang ở chân trang; không có tiêu đề, và không có dòng trang trí. Trên một trang chẵn, chúng ta có bố cục:

Trong đó văn bản tiêu đề là chữ hoa nghiêng. Bố cục mặc định này được tạo bởi các lệnh sau:


\fancyhead[LE,RO] 
{\textsl{\rightmark}}
\fancyhead[LO,RE] 
{\textsl{\leftmark}}
\fancyfoot[C] {\thepage}

Các cài đặt sau đây được sử dụng cho các dòng trang trí: ,

\headrulewidth{0.4pt}
\footrulewidth{0pt}

Khi đó, văn bản tiêu đề được chuyển thành tất cả chữ hoa (ngay cả khi ta viết chữ thường) trong book.cls.

6.3. Một số lệnh bố trí

Đoạn mã sau sẽ đặt tiêu đề phần và tiêu đề tiểu mục của một bài viết trong hai dòng ở góc trên bên phải: ,


\documentclass{article}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\addtolength{\headheight}{\baselineskip}
\renewcommand{\sectionmark}[1] 
{\markboth{#1}{}}
\renewcommand{\subsectionmark}[1] 
{\markright{#1}}
\rhead{\leftmark\\\rightmark}

Chúng ta cũng có thể tùy chỉnh các dòng trang trí. Bạn có thể làm cho đường trang trí trong tiêu đề khá dày với lệnh

\renewcommand{\headrulewidth}{0.6pt}

hoặc bạn có thể làm cho dòng trang trí ở chân trang biến mất với lệnh

\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}

Các dòng trang trí được xác định trong hai macro \ headrule \footrule.

Chẳng hạn, nếu bạn muốn một đường chấm chấm chứ không phải là một đường liền nét trong tiêu đề, hãy xác định lại lệnh ,

Read:   Đề thi tin học trẻ Bình Định năm 2022 - Bảng A Scratch

\renewcommand{\headrule}{\vbox to0pt{\hbox to\headwidth{\dotfill}\vss}}

6.4. Quản lý mã nguồn bằng cách chia nhỏ

Đối với tài liệu nhiều hơn 50 trang, các bạn nên chia ra từng chương để dễ quản lý và biên dịch trong quá trình soạn thảo. Để thực hiện việc đó, các bạn tạo ra các file TEX chứa các code của mỗi chương, đưa vào file chính có khai báo bằng lệnh \include{ten.tex} hay lệnh \input{ten.tex}.

6.5. Tạo bìa cho tài liệu

Sử dụng lệnh điều chỉnh cỡ chữ \fontsize{size}{skip} kết hợp với các lệnh điều chỉnh khoảng cách, bạn đọc có thể tạo được các bìa có cấu trúc đơn giản.

Ví dụ bìa của bài giảng có mã nguồn như sau:

\documentclass[12 pt , twoside ] 
 { book }
\usepackage[ utf 8] 
{ vietnam }
\usepackage
[ t o t a l ={17cm,24cm} , l e f t =1.8cm,
right =1.5cm, top =2.0cm, bottom=2.0cm] 


 { geometry }
\usepackage{ graphicx }
\begin { document }
\thispagestyle { empty }
\begin { center }
\fontsize {16 pt }{19 pt } \selectfont
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP\\
\rule [1.5cm] 
{0.8\ textwidth }{ 1 pt }
\vspace*{ ¡1.5cm}
\fontsize {14 pt }{16 pt }\ selectfont
\textbf {Trần Lê Nam - Phan Thị Hiệp}
\vskip1.5cm
\includegraphics [ width=5cm, height=5cm] 

 { Logo }
\vskip2.5cm
\fontsize {18 pt }{20 pt }\ selectfont\textbf {BÀI GIẢNG}\\
\fontsize {27 pt }{29 pt }
\selectfont
\textbf {\MakeUppercase{\LaTeX{ }
VÀ ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC TOÁN}}\\
\ v f ill \fontsize {16 pt }{19 pt }
\selectfont ĐỒNG THÁP - 6/2020
\end{ center }
\end{ document }

Các bạn đón đọc bài tiếp theo: Cách chèn hình ảnh trong Latex

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *