Lập trình chuyển một văn bản sang toàn bộ chữ thường trong Pascal

Viết chương trình chuyển một văn bản sang toàn bộ chữ thường

Dữ liệu vào file: lowcase _vb.INPmột văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: lowcase _vb.OUT là văn bản đã chuyển hết sang chữ thường

VD:

lowcase _vb.int lowcase _vb.out
Shfs,!@ABC sf aBcAbc/=-%&DSASD $37553 shfs,!@abc sf abcabc/=-%&dsasd $37553
var s:string; i,n:integer; f1,f2:text;
begin
{----Mo mot luc ca 2 file ----}
    assign(f1,'lowcase_vb.inp'); reset(f1);
    assign(f2,'lowcase_vb.out'); rewrite(f2);
 {--- --------}
while not EOF(f1) do //khi chua het file thi thuc hien
begin
    readln(f1,s);
    s:=lowercase(s);
writeln(f2,s);//ghi vao file sau khi xu li xong
end;
close(f1);close(f2);//dong ca hai file
end.

 

Read:   Đề thi chọn HSG THPT Tỉnh Khánh Hòa - Năm học 2022 - 2023
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *