Lập trình chuyển một xâu văn bản sang xâu chỉ có kí tự đầu từ viết hoa trong Pascal

iết chương trình chuyển một xâu văn bản sang xâu chỉ có kí tự đầu từ viết hoa

Dữ liệu vào file: chuanhoa.INPmột dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: chuanhoa.OUT là dòng văn bản có tất cả kí tự đầu từ viết hoa

VD:

chuanhoa.int chuanhoa.out
Nguyen vAn AN Nguyen Van An
var s:string; i,n:integer;f:text;
begin
{----Doc file ----}
  assign(f,'chuanhoa.inp'); reset(f);
  readln(f,s);close(f);
 {--- than ct ---------}
s:=lowercase(s);//chuyen sang chu thuong
while s[1]=' ' do delete(s,1,1);//xoa ki tu trang thua dau cau neu co
while s[length(s)]=' ' do delete(s,length(s),1);//xoa ki tu trang thua cuoi cau neu co
 	repeat //xoa het khoang trang thua
  		n:=pos(' ',s);
  		delete(s,n,1);
 	until n=0;
s[1]:=upcase(s[1]); // chuyen ki tu dau tien sang hoa
For i:=1 to length(s) do 
If s[i]=#32 then s[i+1]:=upcase(s[i+1]); //duyen tim khoang trang va chuyen ki tu sau khoang trang sang hoa

 {------ghi file -----}
assign(f,'chuanhoa.out'); rewrite(f);
write(f,s);
close(f);
end.

 

Read:   Đề thi HSG toán 9 cấp Huyện của tỉnh Bắc Giang – Năm học 2019 – 2020
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *