Lập trình chuyển toàn bộ một văn bản sang chữ hoa trong Pascal

Viết chương trình chuyển một văn bản sang toàn bộ chữ hoa

Dữ liệu vào file: upcase_vb.INPmột văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: upcase_vb.OUT là văn bản đã chuyển hết sang in hoa

VD:

upcase_vb.INP upcase_vb.out
Shfs,!@ssfh sf ss vc scvvsSfsbf/=-%&suhhdGfhdj $37553 nn2j2  uh2 SHFS,!@SSFH SF SS VC SCVVSSFSBF/=-%&SUHHDGFHDJ $37553 NN2J2  UH2
var s:string; i,n:integer; f1,f2:text;
begin
{----Mo mot luc ca 2 file ----}
    assign(f1,'upcase_vb.inp'); reset(f1);
    assign(f2,'upcase_vb.out'); rewrite(f2);
 {--- --------}
while not EOF(f1) do //khi chua het file thi thuc hien
begin
    readln(f1,s);
    s:=upcase(s);
writeln(f2,s);//ghi vao file sau khi xu li xong
end;
close(f1);close(f2);//dong ca hai file
end.

 

Read:   CHỦ ĐỀ 2. CÁC THỂ (TRẠNG THÁI) CỦA CHẤT - Giáo án KHTN 6 – Chân trời sáng tạo
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *