Lập trình để chuẩn hóa danh sách: Chỉ viết hoa kí tự đầu từ trong pascal

Có một danh sách học sinh (nhiều dòng, mỗi dòng không quá 255 kí tự). Hãy lập trình để chuẩn hóa danh sách đó (Chỉ viết hoa kí tự đầu từ)

Dữ liệu vào file: chuanhoa_vb.INPmột văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: chuanhoa_vb.OUT là văn bản đã chuẩn hóa

VD:

chuanhoa_vb.int Chuanhoa_vb.out
Nguyen vAn ANPham quang TEOLe TRUNG kien Nguyen Van AnPham Quang TeoLe Trung Kien
var s:string; i,n:integer; f1,f2:text;
begin
{----Mo mot luc ca 2 file ----}
  assign(f1,'chuanhoa_vb.inp'); reset(f1);
  assign(f2,'chuanhoa_vb.out'); rewrite(f2);
 {--- --------}
while not EOF(f1) do //khi chua het file thi thuc hien
begin
  readln(f1,s);
  s:=lowercase(s);//chuyen sang chu thuong
while s[1]=' ' do delete(s,1,1);//xoa ki tu trang thua dau cau neu co
while s[length(s)]=' ' do delete(s,length(s),1);//xoa ki tu trang thua cuoi cau neu co
 	repeat //xoa het khoang trang thua
  		n:=pos(' ',s);
  		delete(s,n,1);
 	until n=0;
s[1]:=upcase(s[1]); // chuyen ki tu dau tien sang hoa
For i:=1 to length(s) do 
If s[i]=#32 then s[i+1]:=upcase(s[i+1]); //duyen tim khoang trang va chuyen ki tu sau khoang trang sang hoa
writeln(f2,s);//ghi vao file sau khi xu li xong
end;
close(f1);close(f2);//dong ca hai file
end.

 

Read:   File word đề thi HSG Toán 9 Tỉnh Lào Cai - Năm học 2022 - 2023
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *