Lập trình đếm số từ trong một văn bản bằng Pascal

Viết chương trình đếm số từ trong một văn bản

Dữ liệu vào file: demtu_vb.INPmột văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: demtu_vb.OUT số từ

VD:

demtu_vb.int Demtu_vb.out
Nguyen van aPham quang bAbc cde 8

Xem code:
	
		
		
	var s:string; i,n,dem:integer; f:text;
begin
{----Mo file ----}
  assign(f,'demtu_vb.inp'); reset(f);

 {--- --------}
dem:=0;
while not EOF(f) do //khi chua het file thi thuc hien
begin
  readln(f,s);//doc mot dong
  while s[1] 
=' ' do delete(s,1,1);//xoa ki tu trang thua dau cau neu co
  while s[length(s)] 
	
		
		
	=' ' do delete(s,length(s),1);//xoa ki tu trang thua cuoi cau neu co
 	repeat //xoa het khoang trang thua
  		n:=pos(' ',s);
  		delete(s,n,1);
 	until n=0;


  For i:=1 to length(s) do
  If s[i] 
=#32 then dem:=dem+1;//duyen tim khoang trang va dem
 dem:=dem+1;//so tu trong dong = so khoang trang +1
 writeln(dem);
end;
close(f);//dong file
{----ghi file-}
assign(f,'demtu_vb.out'); rewrite(f);
writeln(f,dem);//ghi vao file
close(f);//dong file
end.

 

Read:   Đề thi tin học trẻ khối tiểu học năm 2021 – 2022 Quận Long Biên - Hà Nội
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *