Lập trình đếm số từ trong một xâu bằng pascal

Viết chương trình đếm số từ trong một xâu

Dữ liệu vào file: demtu.INPmột dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: demtu.OUT số từ

VD:

demtu.int demtu.out
Nguyen van a 3	
		
		
	
var s:string; i,n,dem:integer;f:text;
begin
{----Doc file ----}
  assign(f,'demtu.inp'); reset(f);
  readln(f,s);close(f);
 {--- than ct ---------}
while s[1] 
=' ' do delete(s,1,1);//xoa ki tu trang thua dau cau neu co
while s[length(s)] 
	
		
		
	
=' ' do delete(s,length(s),1);//xoa ki tu trang thua cuoi cau neu co
 	repeat //xoa het khoang trang thua
  		n:=pos(' ',s);
  		delete(s,n,1);
 	until n=0;
s[1] :=upcase(s[1] 


); // chuyen ki tu dau tien sang hoa
dem:=0;
For i:=1 to length(s) do 
If s[i] 


=#32 then dem:=dem+1;//duyen tim khoang trang va dem
dem:=dem+1;//so tu bang so khoang trang +1

{------ghi file -----}
assign(f,'demtu.out'); rewrite(f);
write(f,dem);
close(f);
end.

 

Read:   File word đề thi HSG Toán 9 Quỳnh Lưu - Năm học 2022 - 2023
Hình đại diện của người dùng

admin

2 bình luận trong “Lập trình đếm số từ trong một xâu bằng pascal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *