Lập trình giải mã xâu bằng Pascal

Viết chương trình giải mã xâu không quá 255 kí tự được nén từ chương trình mã hóa xâu kí tự  như sau:

 ‘4A3BC7D2EF’ giải mã thành ‘AAAABBBCDDDDDDDEEF’

Dữ liệu vào file: giaima.INPmột dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: giaima.OUT chứa dòng đã mã hóa

VD:

giaima.int giaima.out
4A3BC7D2EF AAAABBBCDDDDDDDEEF

code

var s,s1,kq:string;dem,i,j,code:word;f:text;
begin
{----Doc file ----}
  assign(f,'giaima.inp'); reset(f);
  readln(f,s);close(f);
{--------------------------------}
i:=1; kq:='';//biet kq luu xau ket qua, khoi dong bang rong
while i<=length(s) do
   begin
  s1:='';
  while s[i] in ['0'..'9'] do begin s1:=s1+s[i]; i:=i+1; end;//tim xem co thay so trong xau khong va lay so do ra bien dem
  if s1<>'' then val(s1,dem,code) else dem:=1;//tinh so lan lap cho ki tu
  for j:=1 to dem do Kq:=kq+s[i];
  i:=i+1;
   end;
{------ghi file -----}
assign(f,'giaima.out'); rewrite(f);
write(f,kq);
close(f);
end.

 

Read:   Tuyển chọn các bài toán hay và khó phần hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *