Lập trình kiểm tra một xâu đối xứng trong pascal

Kiểm tra xâu đối xứng (phân biệt chữ hoa và chữ thường)

Viết chương trình kiểm tra một xâu đối xứng hay không?

Dữ liệu vào file: doixung.INPmột dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: doixung.OUT Yes (No)

VD:

doixung.int doixung.out
abc123321cba Yes
AbC2442cbA No
var n,i,tem:longint;f:text;a:string;kt:boolean;
begin
{----Doc file ----}
  assign(f,'doixung.inp'); reset(f);
  read(f,a);
  close(f);
{-- Kiem tra-----}
  kt:=true; tem:=length(a) div 2;
  for i:=1 to tem do if a[i]<>a[length(a)-i+1] then
    begin
      kt:=false;
      break;//thoat khoi vong lap
    end;
{----Mo file de ghi----}
  assign(f,'doixung.out'); rewrite(f);
 
  if kt then write(f,'Yes') else write(f,'No');
  close(f);
end.

 

Read:   Đề thi tin học trẻ Bình Định năm 2022 - Bảng A Scratch
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *