Lập trình vẽ hình ngôi sao 5 cánh trong Scratch và Python

Lập trình vẽ hình ngôi sao 5 cánh trong Scratch và Python

Lập trình vẽ hình ngôi sao 5 cánh trong Scratch

Để lập trình vẽ hình ngôi sao 5 cánh trong Scratch, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở trình duyệt web và truy cập vào trang web Scratch (https://scratch.mit.edu).
 2. Tạo một dự án mới bằng cách nhấp vào nút “Create” trên thanh công cụ.
 3. Trong giao diện lập trình Scratch, bạn sẽ thấy một nhân vật mặc định (một con mèo). Bạn có thể xóa nhân vật này bằng cách nhấp vào biểu tượng “X” ở góc trên bên trái của nhân vật.
 4. Tìm và kéo thả các khối lập trình sau vào khu vực lập trình (Script):
  • Khối “when green flag clicked” (khi nhấp vào lá cờ xanh): Điều này sẽ thiết lập chương trình chạy khi bạn nhấp vào lá cờ xanh để bắt đầu.
  • Khối “clear” (xóa màn hình): Điều này sẽ xóa mọi vẽ trên màn hình trước khi vẽ hình ngôi sao.
  • Khối “pen down” (bút chạm xuống): Điều này sẽ đảm bảo rằng con trỏ bút sẽ chạm xuống mặt phẳng khi vẽ.
  • Khối “set pen color to [color] ” (đặt màu bút thành [màu] ): Điều này sẽ đặt màu bút để tô màu hình ngôi sao. Bạn có thể thay đổi màu sắc bằng cách chọn màu từ hộp thoại hoặc nhập mã màu.
  • Khối “repeat (5)” (lặp lại (5) lần): Điều này sẽ tạo một vòng lặp để vẽ hình ngôi sao. Bạn có thể thay đổi số lần lặp để thay đổi kích thước hình ngôi sao.
  • Khối “move (length)” (di chuyển (độ dài)): Điều này sẽ di chuyển con trỏ bút đi một độ dài cụ thể. Bạn có thể thay đổi giá trị độ dài để điều chỉnh kích thước hình ngôi sao.
  • Khối “turn right (144) degrees” (rẽ phải (144) độ): Điều này sẽ quay con trỏ bút một góc cụ thể. Hình ngôi sao 5 cánh có mỗi đỉnh là một góc 144 độ, do đó, ta sẽ quay 144 độ mỗi lần để vẽ các cạnh của hình ngôi sao.
  • Khối “end” (kết thúc): Điều này sẽ kết thúc chương trình.
 5. Điều chỉnh các giá trị trong các khối lập trình để thay đổi kích thước và màu sắc của hình ngôi sao.
 6. Nhấp vào lá cờ xanh để chạy chương trình và xem hình ngôi sao được vẽ và tô màu trong khu vực diễn đạt Scratch.
Read:   Voicegpt giải pháp thay thế chartGPT tại Việt Nam

Lưu ý rằng Scratch là một môi trường lập trình trực quan và không sử dụng ngôn ngữ Python. Việc lập trình trong Scratch sẽ dựa vào kéo và thả các khối lập trình để tạo thành các chuỗi lệnh.

Đây là một ví dụ về cách lập trình vẽ một hình ngôi sao 5 cánh trong Python, sử dụng thư viện turtle:


import turtle

# Khởi tạo màn hình đồ họa
screen = turtle.Screen()

# Tạo đối tượng turtle
pen = turtle.Turtle()

# Độ dài cạnh của hình ngôi sao
side_length = 100

# Góc quay giữa các cạnh của hình ngôi sao
angle = 144

# Vẽ hình ngôi sao
def draw_star():
  for _ in range(5):
    pen.forward(side_length)
    pen.right(angle)

# Di chuyển con turtle đến vị trí vẽ hình ngôi sao
pen.penup()
pen.goto(-50, 0)
pen.pendown()

# Vẽ hình ngôi sao
draw_star()

# Dừng chương trình khi nhấn vào màn hình đồ họa
screen.exitonclick()

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng module turtle để vẽ một hình ngôi sao 5 cánh. Các bước cơ bản bao gồm:

 1. Khởi tạo màn hình đồ họa sử dụng turtle.Screen().
 2. Tạo đối tượng turtle sử dụng turtle.Turtle().
 3. Định nghĩa độ dài cạnh của hình ngôi sao trong biến side_length.
 4. Tính góc quay giữa các cạnh của hình ngôi sao bằng cách sử dụng góc nội tiếp của một hình chữ nhật (144 độ), và lưu vào biến angle.
 5. Viết một hàm draw_star() để vẽ hình ngôi sao. Trong hàm này, chúng ta sử dụng một vòng lặp để di chuyển con turtle tiến về phía trước theo độ dài cạnh, rẽ phải một góc angle. Lặp lại quá trình này cho tất cả 5 cạnh của hình ngôi sao.
 6. Di chuyển con turtle đến vị trí muốn vẽ hình ngôi sao sử dụng pen.goto().
 7. Gọi hàm draw_star() để vẽ hình ngôi sao.
 8. Sử dụng screen.exitonclick() để dừng chương trình khi nhấn vào màn hình đồ họa.
Read:   Giải pháp giúp học sinh THCS hình thành tình bạn khác giới đúng mực
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *