Lập trình vẽ hình vuông trong Scratch và Python

Các em tiểu học khi mới bắt đầu học Scratch thì luôn bắt đầu từ việc vẽ hình, hãy cùng khám phá một số cách vẽ các hình cơn bản trong Scratch và Python ngay nào, trước hết là vẽ hình vuông nhé

Vẽ hình vuông trong Scratch

Để lập trình vẽ một hình vuông trong Scratch, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở Scratch online hoặc Offline
 2. Xóa nhân vật mặc định bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác (Delete) ở góc dưới bên trái.
 3. Kéo và thả khối “when green flag clicked” (khi nhấp vào cờ xanh) vào khu vực lập trình.
 4. Kéo và thả khối “repeat [4] ” (lặp lại [4] ) dưới khối “when green flag clicked”.
 5. Kéo và thả khối “move [100] steps” (di chuyển [100] bước) vào khu vực lặp lại.
 6. Kéo và thả khối “turn right [90] degrees” (quay phải [90] độ) vào khu vực lặp lại.
 7. Nhấp vào cờ xanh để chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Sau khi hoàn thành, chương trình sẽ vẽ một hình vuông với các cạnh có chiều dài là 100 đơn vị. Rồi, con nhện trong Scratch sẽ di chuyển đi thẳng và quay phải 90 độ bốn lần để vẽ hình vuông.

Bạn có thể tùy chỉnh chiều dài cạnh của hình vuông bằng cách thay đổi giá trị trong khối “move [100] steps” hoặc sử dụng các khối khác để thực hiện các hoạt động khác trong Scratch.

Read:   Dãy số 10, 3, 6, 10, 6, 12, 10, 9, 18, 19, 21 - Lập trình trong Python và Scratch

Xem chi tiết hướng dẫn vẽ hình vuông trong Scratch bằng hình ảnh

Vẽ hình vuông trong Python

Để lập trình vẽ một hình vuông bằng Python, bạn có thể sử dụng thư viện đồ họa như Turtle. Dưới đây là một ví dụ về cách vẽ một hình vuông sử dụng Turtle trong Python:


import turtle

# Tạo đối tượng turtle
t = turtle.Turtle()

# Vẽ hình vuông
length = 100 # Độ dài cạnh hình vuông

for _ in range(4):
  t.forward(length)
  t.right(90)

# Dừng chương trình khi kết thúc
turtle.done()

Kết quả

Ghi nhớ

1) Lệnh import turtle trong Python

Trong Python, lệnh import turtle được sử dụng để nhập (import) thư viện đồ họa Turtle vào chương trình của bạn. Thư viện Turtle cung cấp các công cụ để vẽ đồ họa 2D bằng cách sử dụng một con rùa ảo.

Khi bạn sử dụng lệnh import turtle, bạn có thể tạo ra một đối tượng rùa (turtle object) và sử dụng các phương thức và thuộc tính của nó để vẽ các hình ảnh và hoạt động trên màn hình.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về việc sử dụng thư viện Turtle để vẽ một đường thẳng:


import turtle

# Tạo một đối tượng rùa
t = turtle.Turtle()

# Vẽ một đường thẳng
t.forward(100)

# Dừng chương trình khi kết thúc
turtle.done()

2) vòng lặp for _ in range trong Python

Trong Python, vòng lặp for _ in range được sử dụng để lặp lại một khối mã một số lần xác định. Biểu thức range(n) tạo ra một chuỗi các số từ 0 đến n-1, và vòng lặp for _ in range(n) sẽ thực hiện khối mã bên trong với mỗi giá trị trong chuỗi này.

Read:   Kỹ thuật ra đề HSG Toán siêu nhanh cùng wolframalpha

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về việc sử dụng vòng lặp for _ in range:


for _ in range(5):
  print("Hello, world!")

Trong ví dụ trên, khối mã print("Hello, world!") sẽ được thực hiện 5 lần. Biến _ được sử dụng để chỉ định một biến lặp không được sử dụng trong khối mã. Trong trường hợp này, biến _ chỉ là một biến tạm thời và không được sử dụng trong phần thân của vòng lặp.

Bạn cũng có thể sử dụng biến lặp để thực hiện các tác vụ khác trong khối mã, ví dụ như in ra các giá trị từ 1 đến n:


for i in range(1, 6):
  print(i)

Trong ví dụ trên, vòng lặp sẽ in ra các số từ 1 đến 5.

Vòng lặp for _ in range cũng cho phép bạn điều chỉnh bước nhảy bằng cách thêm một tham số thứ ba vào hàm range(). Ví dụ:


for i in range(1, 10, 2):
  print(i)

Trong ví dụ này, vòng lặp sẽ in ra các số từ 1 đến 9 với bước nhảy là 2 (tức là in ra các số lẻ).

Vòng lặp for _ in range rất hữu ích khi bạn muốn lặp lại một khối mã một số lần xác định hoặc thực hiện các tác vụ dựa trên các chỉ số.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *